Skip to main content
Migration and Home Affairs

System Informacyjny Schengen

System Informacyjny Schengen (SIS) jest najpowszechniej wykorzystywanym i największym systemem wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicami w Europie. Ponieważ między krajami strefy Schengen w Europie nie ma granic wewnętrznych, SIS poniekąd zastępuje kontrole graniczne i jest najskuteczniejszym narzędziem współpracy dla służb granicznych i imigracyjnych, policji oraz organów celnych i sądowych w UE i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen.

Właściwe organy krajowe, takie jak policja i straż graniczna, mogą wprowadzać i sprawdzać wpisy dotyczące osób i przedmiotów w jednej wspólnej bazie danych. Graniczne, policyjne i inne zgodne z prawem kontrole wobec tych osób i przedmiotów mogą być przeprowadzane w dowolnym miejscu w UE i strefie Schengen.

Od 1995 r. system SIS pomaga utrzymać bezpieczeństwo w Europie mimo braku kontroli na granicach wewnętrznych.

W 2013 r. wprowadzono drugą generację systemu SIS (SIS II) oferującą nowe opcje, takie jak możliwość dodania do wpisów odcisków palców i fotografii.

W marcu 2023 r. SIS został odnowiony i uzupełniony o nowe wpisy, zaktualizowane dane i usprawnione opcje.   

Schengen Information System

Czym jest i jak działa SIS?

Dowiedz się, jak przebiega wymiana informacji na temat osób i przedmiotów między krajami UE w systemie SIS i jak z upływem lat zmienił się ten system.

Alerts and data in SIS

Wpisy i dane w SIS

SIS zawiera tylko wpisy dotyczące osób lub przedmiotów należących do wcześniej ustalonych kategorii.

Access rights and data protection

Prawa dostępu i ochrona danych

Obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i ochrony danych w SIS. Dostęp do systemu mają tylko upoważnieni użytkownicy we właściwych organach, takich jak służby graniczne, policja czy organy celne.

SIRENE cooperation

Współpraca w ramach SIRENE

Biura SIRENE to ośrodki zajmujące się koordynacją wymiany informacji dotyczących wpisów w SIS w poszczególnych krajach lub organizacjach. Każde państwo korzystające z SIS ustanowiło krajowe biuro SIRENE.