Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs

Prawa dostępu i ochrona danych

W jaki sposób są chronione dane osobowe?

Obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące jakości i ochrony danych w SIS. Podstawową zasadą jest, że kraj, który dokonał danego wpisu, odpowiada za jego treść. Kraj ten musi zagwarantować, że dane są dokładne i aktualne oraz zostały wprowadzone i są przechowywane zgodnie z prawem.

Krajowe organy ochrony danych nadzorują stosowanie przepisów o ochronie danych w swoich krajach, a Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje stosowanie tych przepisów w centralnym systemie zarządzanym przez eu-LISA. Organy krajowe i europejskie współpracują ze sobą w celu zapewnienia skoordynowanego i kompleksowego nadzoru.

Każda osoba, której dane są przechowywane, ma prawo dostępu do tych danych. Dzięki dostępowi do danych taka osoba może upewnić się, że wszystkie przechowywane informacje na jej temat są prawidłowe i zostały wprowadzone zgodnie z prawem. W przeciwnym razie przysługuje jej prawo do żądania korekty lub usunięcia danych.

Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że moja tożsamość została przywłaszczona przez osobę zarejestrowaną w SIS?

Niekiedy podczas popełniania przestępstw bądź prób wjazdu do strefy Schengen lub pobytu w krajach Schengen podejrzane osoby posługują się fałszywymi dokumentami identyfikacyjnymi lub dokumentami tożsamości należącymi do kogoś innego. Może to powodować problemy dla prawowitego właściciela tożsamości. Jeśli uważasz, że taka sytuacja miała miejsce w Twoim przypadku, skontaktuj się z krajowym punktem kontaktowym ds. dostępu do danych i zgłoś problem. Jednym z działań, które taki punkt może podjąć, aby zmniejszyć skutki dla Ciebie, jest dodanie niektórych lub wszystkich poniższych danych o Tobie (za Twoją zgodą) do wpisu w SIS:

 • nazwiska
 • imiona
 • imiona i nazwiska nadane przy urodzeniu
 • poprzednio używane imiona i nazwiska oraz wszelkie pseudonimy, w miarę możliwości wpisane oddzielnie
 • wszelkie szczególne obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom
 • miejsce urodzenia
 • data urodzenia
 • płeć
 • fotografie i wizerunki twarzy
 • odciski palców, odbitki linii papilarnych dłoni lub jedne i drugie
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • kategoria Twoich dokumentów identyfikacyjnych
 • państwo wydania Twoich dokumentów identyfikacyjnych
 • numer lub numery Twoich dokumentów identyfikacyjnych
 • data wydania Twoich dokumentów identyfikacyjnych
 • Twój adres
 • imię i nazwisko Twojego ojca
 • imię i nazwisko Twojej matki.

Informacje te można dodać tylko za Twoją wyraźną zgodą. Dane związane z przywłaszczoną tożsamością są dostępne wyłącznie dla organów mających prawo dostępu do wpisu dokonanego w odniesieniu do osoby przywłaszczającej tożsamość i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu uniknięcia błędnej identyfikacji. Wpis z Twoimi danymi musi zostać usunięty w tym samym czasie co wpis dotyczący osoby posługującej się Twoją tożsamością – lub wcześniej, jeśli o to poprosisz.

Jakie prawa przysługują obywatelom w związku z ich danymi przechowywanymi w SIS?

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane, wymagają korekty lub usunięcia, możesz skorzystać z praw do ochrony danych osobowych określonych w przepisach dotyczących SIS. Prawa te obejmują:

 • prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych w SIS
 • prawo do skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub usunięcia danych osobowych przechowywanych niezgodnie z prawem
 • prawo do wszczęcia postępowania przed sądem lub właściwymi organami w celu poprawienia lub usunięcia danych osobowych, a także uzyskania odszkodowania za ewentualne szkody wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych.

Przepisy dotyczące SIS dają każdej osobie prawo do wszczęcia postępowania przed właściwym organem, w tym sądem, zgodnie z przepisami krajowymi, w celu uzyskania informacji, dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia bądź uzyskania odszkodowania (jeżeli taka osoba poniosła szkodę) w związku z dotyczącym jej wpisem.

Kraje korzystające z SIS zobowiązały się wzajemnie do wykonywania orzeczeń lub decyzji kończących postępowanie w sprawie wydanych przez sądy lub organy. To zobowiązanie oznacza, że decyzja podjęta przez sąd lub właściwy organ w jednym państwie powinna zostać uznana i wykonana we wszystkich krajach, które korzystają z systemu.

Wszystkie powyższe prawa można wykonywać w każdym z krajów korzystających z SIS. Listę procedur krajowych i punktów kontaktowych zajmujących się wnioskami o dostęp można znaleźć w obszernym przewodniku.