Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs

W SIS znajdują się jedynie wpisy o osobach i przedmiotach objętych jedną z następujących kategorii wpisów:

 • odmowa wjazdu lub pobytu: wpisy dotyczące obywateli państw trzecich nieuprawnionych do wjazdu do strefy Schengen lub pobytu w tej strefie
 • osoby poszukiwane: wpisy dotyczące osób, w odniesieniu do których wydano europejski nakaz aresztowania lub wniosek o ekstradycję (w przypadku Szwajcarii i Liechtensteinu)
 • osoby zaginione: wpisy umożliwiające odnalezienie osób zaginionych, w tym dzieci, oraz objęcie ich ochroną, jeśli jest to zgodne z prawem i konieczne
 • osoby, których obecność jest wymagana do celów postępowania sądowego: wpisy umożliwiające ustalenie miejsca pobytu lub zamieszkania osób, których obecność jest wymagana do celów sądowych postępowań karnych (np. świadków)
 • osoby i przedmioty do celów kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych: wpisy umożliwiające uzyskanie informacji na temat osób lub powiązanych przedmiotów do celów ścigania karnego i zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego lub narodowego
 • przedmioty przeznaczone do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniach karnych: wpisy dotyczące przedmiotów (np. pojazdów, dokumentów podróży, tablic rejestracyjnych i urządzeń przemysłowych) przeznaczonych do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym. Wpisy dotyczące dokumentów podróży mogą także być dokonywane konkretnie w celu uniemożliwienia ich posiadaczom podróżowania.

Od 2023 r. SIS zostanie rozszerzony o następujące kategorie wpisów:

 • decyzje nakazujące powrót: wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w przypadku których kraje strefy Schengen wydały decyzje nakazujące powrót
 • dzieci zagrożone uprowadzeniem przez własnych rodziców, krewnych lub opiekunów prawnych: wpisy mające na celu zapobieżenie uprowadzeniu lub zaginięciu takich dzieci
 • osoby narażone na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie: wpisy mające na celu ochronę osób wymagających szczególnego traktowania (dorosłych lub dzieci) przed ich bezprawnym wywiezieniem za granicę lub uniemożliwienie im podróżowania bez uzyskania przez nie niezbędnych zezwoleń
 • osoby i przedmioty do celów rozpytania kontrolnego: dodatkowe wpisy umożliwiające uzyskanie informacji na temat osób lub powiązanych przedmiotów do celów ścigania karnego i zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego lub narodowego
 • nieznane osoby poszukiwane: wpisy zawierające jedynie ślady palców i dłoni należące do sprawców przestępstw wykryte w miejscu popełnienia przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa będącego przedmiotem postępowania. Wpisów tych dokonuje się do celów identyfikacji sprawcy zgodnie z prawem krajowym.

Rodzaje danych wprowadzanych do SIS

SIS zawiera następujące rodzaje danych:

w odniesieniu do ludzi:

 • dane dotyczące tożsamości: dane niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej i inne informacje istotne dla użytkownika końcowego przeszukującego dane
 • „podstawa wpisu”: powód wpisu, czyli uporządkowany opis powodu, dla którego dana osoba jest poszukiwana
 • wymagane działanie: „działanie, które należy podjąć”, czyli uporządkowany opis tego, co funkcjonariusz musi zrobić w przypadku odnalezienia danej osoby
 • informacje dotyczące postępowania karnego: kopia europejskiego nakazu aresztowania osoby poszukiwanej oraz dane dotyczące ofiar przywłaszczenia tożsamości (w stosownych przypadkach)
 • fotografie: zdjęcia osoby, której dotyczy wpis
 • odciski palców i dłoni: dane daktyloskopijne (odciski palców lub dłoni) osoby, której dotyczy wpis.

Po aktualizacji SIS będzie także zawierał:

 • informacje dotyczące przedmiotów powiązanych z osobami: dane dotyczące przedmiotów wprowadzone do SIS w celu zlokalizowania osoby, której dotyczy wpis, na przykład dane o pojeździe, którym porusza się poszukiwana osoba – dane te można jedynie dodać do wpisów dotyczących osób zgodnie z art. 26, 32 i 34 rozporządzenia w sprawie SIS w dziedzinie współpracy policyjnej
 • dokumenty identyfikacyjne: dane opisujące dokumenty identyfikacyjne osoby, której dotyczy wpis – można dołączyć kopię dokumentu
 • ślady palców i dłoni: dane daktyloskopijne (ślady palców lub dłoni) odkryte na miejscu przestępstwa
 • profil DNA: profil DNA osoby, której dotyczy wpis, lub członków jej rodziny (tylko w przypadku osób zaginionych, które należy objąć ochroną)

w odniesieniu do przedmiotów:

 • dane identyfikacyjne: dane niezbędne do zidentyfikowania danego przedmiotu poszukiwanego i inne informacje istotne dla użytkownika końcowego przeszukującego dane
 • „podstawa wpisu”: „powód wpisu”, czyli uporządkowany opis powodu, dla którego dany przedmiot jest poszukiwany 
 • wymagane działanie: „działanie, które należy podjąć”, czyli uporządkowany opis tego, co funkcjonariusz musi zrobić w przypadku odnalezienia danego przedmiotu
 • obrazy: zdjęcia/fotografie przedmiotu.

Kraj dokonujący wpisu i wprowadzający powiązane dane do SIS jest „właścicielem danych”. Oznacza to, że tylko ten kraj może aktualizować i usunąć wpis.

Skuteczne działanie SIS zależy od jakości, dokładności i kompletności elementów danych. W przypadku wpisów dotyczących osób minimalny zbiór danych zawiera:

 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • odesłanie do decyzji będącej podstawą wpisu
 • działania, jakie należy podjąć.

Aby ułatwić identyfikację i uniknąć błędnej identyfikacji, należy dodać fotografie i odciski palców, o ile są one dostępne. System oferuje także możliwość dodawania odsyłaczy do innych wpisów (np. między wpisem dotyczącym osoby i pojazdu).

Biometria

Od 2013 r. w SIS można przechowywać odciski palców, które mogą posłużyć do potwierdzenia tożsamości osoby zlokalizowanej za pomocą innych środków. Jednak dzięki wprowadzeniu w marcu 2018 r. automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) możliwa jest identyfikacja osób na podstawie samych odcisków palców. AFIS sprawi, że przestępcom i innym osobom będącym przedmiotem zainteresowania będzie jeszcze trudniej wjechać na terytorium Unii i poruszać się po niej, posługując się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami bądź dokumentami należącymi do innych osób.

Od 2023 r. w SIS przechowywane będą także odciski dłoni oraz ślady palców i dłoni. Będzie można wykorzystywać je do wyszukiwania biometrycznego i potwierdzania tożsamości. Również od 2023 r. w SIS znajdą się profile DNA osób zgłoszonych jako zaginione lub ich rodziców, dziadków i rodzeństwa do celów potwierdzenia tożsamości.