Skip to main content
Migration and Home Affairs

Hoiatusteated ja andmed SISis

SIS sisaldab hoiatusteateid ainult selliste isikute või esemete kohta, mis kuuluvad ühte järgmistest hoiatusteadete kategooriatest.

 • Lahkumisettekirjutused: hoiatusteated kolmandate riikide kodanike kohta, kellele Schengeni riigid on teinud lahkumisettekirjutuse.
 • Riiki sisenemise või riigis viibimise keeld: hoiatusteated, mis hõlmavad kolmandate riikide kodanikke, kellel ei ole õigust Schengeni alale siseneda või seal viibida.
 • Vahi alla võtmiseks tagaotsitavad isikud: hoiatusteated isikute kohta, kelle kohta on esitatud Euroopa vahistamismäärus või väljaandmistaotlus (Šveits ja Liechtenstein).
 • Teadmata kadunud isikud: hoiatusteated teadmata kadunud isikute, sealhulgas laste leidmiseks ning nende kaitse alla võtmiseks, kui see on seaduslik ja vajalik.
 • Lapsed, keda nende vanemad, sugulased või eestkostjad võivad röövida: hoiatusteated, et vältida selliste laste röövimist või kadumist.
 • Haavatavad isikud, kelle reisimist tuleb takistada: hoiatusteated, mille eesmärk on kaitsta haavatavaid inimesi (täiskasvanuid või lapsi) ebaseaduslikult välismaale viimise eest või takistada neid reisimast ilma vajalike lubadeta.
 • Kohtumenetluses osalemise eesmärgil otsitavad isikud: hoiatusteated, et teha kindlaks nende isikute elu- või asukoht, keda otsitakse kriminaalmenetluses osalemise eesmärgil (näiteks tunnistajad).
 • Isikute ja esemete diskreetne kontroll, küsitluskontroll või erikontroll: hoiatusteated isikute või nendega seotud esemete kohta teabe saamiseks kuritegude eest süüdistuse esitamiseks ja avalikku või riiklikku julgeolekut ähvardavate ohtude ennetamiseks.
 • Tagaotsitavad tundmatud isikud:hoiatusteated, mis sisaldavad üksnes sõrme- ja peopesajäljendeid, mis on leitud uuritavate raskete kuritegude või terrorikuritegude toimumispaikadest ja mis kuuluvad kuriteo toimepanijale. Need hoiatusteated sisestatakse kuriteo toimepanija tuvastamiseks siseriikliku õiguse kohaselt.
 • Arestitavad või kriminaalmenetluses tõendina kasutatavad esemed: hoiatusteated esemete (näiteks sõidukid, reisidokumendid, numbrimärgid ja tööstusseadmed) kohta, mida otsitakse arestimiseks või kriminaalmenetluses tõendina kasutamiseks. Hoiatusteateid reisidokumentide kohta võib sisestada ka konkreetselt selleks, et takistada reisimast isikut, kelle valduses need on.

SISi sisestatud andmete liigid

SIS sisaldab järgmist liiki andmeid.

Seoses inimestega:

 • Identifitseerimisandmed: otsitava isiku tuvastamiseks vajalikud andmed ja muu otsingut tegeva lõppkasutaja jaoks oluline teave.
 • Hoiatusteate põhjus: selles kirjeldatakse struktureeritult põhjust, miks isikut otsitakse.
 • Võetav meede: selles kirjeldatakse struktureeritult, mida ametnik peab isiku leidmise korral tegema.
 • Teave kriminaalmenetluse kohta: koopia Euroopa vahistamismäärusest, mis on välja antud vahi alla võtmiseks tagaotsitava isiku kohta, ja andmed identiteedi kuritarvitamise ohvrite kohta (vajaduse korral).
 • Fotod: fotod isikust, kelle kohta on hoiatusteade sisestatud.
 • Sõrme- ja peopesajäljed: hoiatusteates nimetatud isiku daktüloskoopilised andmed (sõrme- ja/või peopesajäljed).
 • Teave isikutega seotud esemete kohta: andmed esemete kohta, mis on SISi sisestatud hoiatusteatega hõlmatud isiku asukoha kindlakstegemiseks, näiteks otsitava isiku kasutatav sõiduk – neid andmeid saab lisada üksnes SISi kasutamist politseikoostöös käsitleva määruse artiklite 26, 32 ja 34 kohastele isikuid käsitlevatele hoiatusteadetele.
 • Identifitseerimisdokumendid: hoiatusteatega hõlmatud isiku isikut tõendavat dokumenti kirjeldavad andmed – võimalik on lisada dokumendi koopia.
 • Sõrme- ja peopesajäljendid: kuriteopaikadelt leitud daktüloskoopilised andmed (sõrme- ja/või peopesajäljendid).
 • DNA-profiil: hoiatusteatega hõlmatud isiku või tema pereliikmete DNA-profiil (ainult teadmata kadunud isikute puhul, kes tuleb võtta kaitse alla).

Seoses esemetega:

 • Identifitseerimisandmed: otsitava eseme tuvastamiseks vajalikud andmed ja muu otsingut tegeva lõppkasutaja jaoks oluline teave.
 • Hoiatusteate põhjus: selles kirjeldatakse struktureeritult põhjust, miks eset otsitakse. 
 • Võetav meede: selles kirjeldatakse struktureeritult, mida ametnik peab eseme leidmise korral tegema.
 • Fotod: eseme pildid/fotod.

Hoiatusteate ja sellega seotud andmed SISi sisestanud riik on nn andmete omanik. See tähendab, et ainult sellel riigil on lubatud või võimalik hoiatusteadet ajakohastada ja kustutada.

Identifitseerimist võimaldavate andmeelementide kvaliteet, täpsus ja täielikkus on SISi sujuva toimimise aluseks. Isikuid käsitlevate hoiatusteadete puhul on minimaalne andmekogum järgmine:

 • nimi;
 • sünniaasta;
 • viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
 • võetavad meetmed.

Identifitseerimise hõlbustamiseks ja väära tuvastamise vältimiseks tuleb lisada fotod ja sõrmejäljed, kui need on olemas. Süsteem pakub ka võimalust luua hoiatusteadete vahel linke (näiteks isikut ja sõidukit käsitleva hoiatusteate vahel).

Biomeetria

Alates 2013. aastast on SISis võimalik säilitada sõrmejälgi, mida võib kasutada muul viisil tuvastatud isiku isikusamasuse kinnitamiseks. Kuid sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) kasutuselevõtt 2018. aasta märtsis võimaldab isikuid tuvastada ka üksnes nende sõrmejälgede abil. Tänu sellele süsteemile on kurjategijatel ja muudel huvipakkuvatel isikutel veelgi raskem ELi siseneda ja seal liikuda, kasutades võltsitud dokumente või teistele isikutele kuuluvaid dokumente.

Alates 2023. aasta märtsist säilitatakse SISis ka peopesajäljendeid, sõrmejälgi ja peopesajälgi. Neid kasutatakse biomeetrilisteks otsinguteks ja isikusamasuse kinnitamiseks. Alates 2023. aasta märtsist säilitatakse SISis teadmata kadunud isikute või nende vanemate, vanavanemate või õdede-vendade DNA-profiile isikusamasuse kinnitamiseks.