Pāriet uz galveno saturu
Migration and Home Affairs

Brīdinājumi un dati Šengenas Informācijas sistēmā

SIS ir ietverti tikai tādi brīdinājumi par personām un priekšmetiem, kas ietilpst kādā no šīm brīdinājumu kategorijām:

 • atgriešanas lēmumi: tie ir brīdinājumi par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas Šengenas valstu izdoti atgriešanas lēmumi;
 • ieceļošanas vai uzturēšanās atteikums: brīdinājumi par trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav tiesību ieceļot vai uzturēties Šengenas zonā;
 • personas, ko meklē apcietināšanas nolūkā: brīdinājumi par personām, par kurām ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis vai izdošanas lūgums (Šveice un Lihtenšteina);
 • pazudušas personas: brīdinājumi, lai atrastu pazudušas personas, ieskaitot bērnus, un lai nodrošinātu tām aizsardzību, ja tas ir likumīgi un nepieciešams;
 • bērni, kurus varētu nolaupīt viņu vecāki, radinieki vai aizbildņi: tie ir brīdinājumi ar nolūku novērst šādu bērnu nolaupīšanu vai pazušanu;
 • neaizsargātas personas, kuru ceļošanu nedrīkst pieļaut: tie ir brīdinājumi ar mērķi aizsargāt neaizsargātas personas (pieaugušos vai bērnus) no nelikumīgas aizvešanas uz ārvalstīm vai ar mērķi liegt tām ceļot bez nepieciešamajām atļaujām;
 • personas, ko meklē, lai tās palīdzētu tiesas procesā: brīdinājumi, lai noskaidrotu to personu dzīvesvietu vai pastāvīgo dzīvesvietu, kuru palīdzība nepieciešama kriminālprocesā (piemēram, liecinieki);
 • personas un priekšmeti, uz ko attiecas diskrētas, izmeklēšanas vai īpašas pārbaudes: brīdinājumi, lai iegūtu informāciju par personām vai ar tām saistītiem priekšmetiem nolūkā veikt kriminālvajāšanu par noziedzīgiem nodarījumiem un novērst draudus sabiedrības vai valsts drošībai;
 • nezināmas meklētas personas: brīdinājumi, kuros ir tikai nodarījuma izdarītāja pirkstu pēdas un plaukstu pēdas, kas atklātas tādu teroristu nodarījumu vai citu smagu noziegumu izdarīšanas vietās, par kuriem notiek izmeklēšana. Tos izdod, lai identificētu likumpārkāpēju saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
 • priekšmeti, ko paredzēts konfiscēt vai izmantot par pierādījumu kriminālprocesā: brīdinājumi par priekšmetiem (piemēram, transportlīdzekļiem, ceļošanas dokumentiem, numura zīmēm un rūpniecības iekārtām), ko meklē, lai konfiscētu vai izmantotu par pierādījumu kriminālprocesā. Brīdinājumus par ceļošanas dokumentiem var izdot arī ar nolūku nepieļaut, ka to turētājs ceļo.

SIS ievadīto datu veidi

SIS ietver šādu veidu datus:

par personām:

 • identifikācijas dati: dati, kas vajadzīgi meklētās personas identificēšanai, un cita informācija, kas ir būtiska galalietotājam, kurš veic meklēšanu;
 • brīdinājuma iemesls: brīdinājuma iemesls, kurā strukturētā veidā aprakstīts, kāpēc persona tiek meklēta;
 • veicamā darbība: veicamās darbības apraksts, kurā strukturētā veidā aprakstīts, kas amatpersonai ir jādara, kad persona ir atrasta;
 • informācija par kriminālprocesu: personas, ko meklē apcietināšanas nolūkā, Eiropas apcietināšanas ordera (EAO) kopija un dati par personām, kas cietušas no identitātes ļaunprātīgas izmantošanas (attiecīgā gadījumā);
 • fotogrāfijas: tās personas fotogrāfijas, uz kuru attiecas brīdinājums;
 • pirkstu nospiedumi un plaukstu nospiedumi: daktiloskopiskie dati (pirkstu nospiedumi un/vai plaukstu nospiedumi) par personu, uz kuru attiecas brīdinājums;
 • informācija par priekšmetiem, kas saistīti ar personām: dati par priekšmetiem, kas ievadīti SIS, lai atrastu personu, uz kuru attiecas brīdinājums, piemēram, dati par meklētās personas izmantoto transportlīdzekli; šos datus var pievienot tikai brīdinājumiem par personām, kuri paredzēti SIS policijas regulas 26., 32. un 34. pantā;
 • identifikācijas dokumenti: dati, kas apraksta tās personas identifikācijas dokumentu, uz kuru attiecas brīdinājums; var pievienot dokumenta kopiju;
 • pirkstu pēdas un plaukstu pēdas: daktiloskopiskie dati (pirkstu pēdas un/vai plaukstu pēdas), kas atklāti noziegumu vietās;
 • DNS profils: tās personas DNS profils, uz kuru attiecas brīdinājums, vai tās ģimenes locekļu DNS profils (tikai tādu pazudušu personu gadījumā, kuras jāaizsargā);

par priekšmetiem:

 • identifikācijas dati: dati, kas vajadzīgi meklētā priekšmeta identificēšanai, un cita informācija, kas ir būtiska galalietotājam, kurš veic meklēšanu;
 • brīdinājuma iemesls: brīdinājuma iemesls, kurā strukturētā veidā aprakstīts, kāpēc priekšmets tiek meklēts; 
 • veicamā darbība: veicamās darbības apraksts, kurā strukturētā veidā aprakstīts, kas amatpersonai ir jādara, kad priekšmets ir atrasts;
 • attēli: priekšmeta attēli/fotogrāfijas.

Valsts, kas ievada brīdinājumu un saistītos datus SIS, ir “datu īpašniece”. Tas nozīmē, ka tikai šai valstij ir atļauts un tā var atjaunināt un dzēst brīdinājumu.

SIS panākumu atslēga ir identificēšanai izmantojamo datu elementu kvalitāte, precizitāte un pilnīgums. Brīdinājumos par personām ir vismaz šādi dati:

 • vārds un uzvārds;
 • dzimšanas gads;
 • atsauce uz lēmumu, kas ir brīdinājuma pamatā;
 • veicamā darbība.

Lai atvieglotu identifikāciju un izvairītos no nepareizas identifikācijas, jāpievieno fotogrāfijas un pirkstu nospiedumi, ja tādi ir pieejami. Sistēma arī piedāvā iespēju sasaistīt brīdinājumus (piemēram, sasaistīt brīdinājumu par personu ar brīdinājumu par transportlīdzekli).

Biometriskie dati

Kopš 2013. gada SIS var saglabāt pirkstu nospiedumus, kurus var izmantot, lai apstiprinātu tādas personas identitāti, kas atrasta citā veidā. Tomēr arī 2018. gada martā ieviestā automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma (AFIS) dod iespēju identificēt personas, izmantojot tikai viņu pirkstu nospiedumus. Pateicoties šai sistēmai, noziedzniekiem un citām interesējošām personām būs vēl grūtāk ieceļot un pārvietoties ES, izmantojot viltotus dokumentus vai citiem cilvēkiem piederošus dokumentus.

No 2023. gada marta SIS tiek glabāti arī plaukstu nospiedumi, pirkstu pēdas un plaukstu pēdas. Tie tiek izmantoti biometriskai meklēšanai un identitātes apstiprināšanai. No 2023. gada marta SIS tiek glabāti par pazudušām pasludinātu personu vai viņu vecāku, vecvecāku vai brāļu un māsu DNS profili, lai varētu apstiprināt identitāti.