Skip to main content
Euroopan komission logo
Migration and Home Affairs

SIS-järjestelmän kuulutukset ja tiedot

SIS-järjestelmässä on henkilöistä ja esineistä vain seuraaviin kuulutusluokkiin kuuluvia kuulutuksia:

 • Henkilöt, joilta on evätty maahantulo tai maassa oleskelu: kuulutukset EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista, joilla ei ole oikeutta tulla Schengen-alueelle tai oleskella siellä.
 • Kiinniottoa varten etsityt henkilöt: kuulutukset henkilöistä, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys tai luovutuspyyntö (Sveitsi ja Liechtenstein).
 • Kadonneet henkilöt: kuulutukset kadonneiden henkilöiden, myös lasten, löytämiseksi, jotta heidät voidaan ottaa viranomaisten suojelukseen, jos se on tarpeen ja lainmukaista.
 • Henkilöt, joita etsitään oikeudelliseen menettelyyn osallistumista varten: kuulutukset rikosoikeudellisissa menettelyissä avustavien henkilöiden (esimerkiksi todistajien) asuin- tai olinpaikan selvittämiseksi.
 • Henkilöt ja esineet salaista tarkkailua tai erityistarkastuksia varten: kuulutukset tiedon saamiseksi henkilöistä tai esineistä rikossyytteiden nostamista ja yleiseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemistä varten.
 • Takavarikointia tai rikosprosessin todisteena käyttämistä varten etsittävät esineet: kuulutukset esineistä (esim. ajoneuvot, matkustusasiakirjat, rekisterikilvet ja teollisuuslaitteistot), joita haetaan takavarikoitaviksi tai käytettäviksi todisteena rikosoikeudellisissa menettelyissä. Matkustusasiakirjaa koskeva kuulutus voidaan tehdä myös sellaista hallussaan pitävän henkilön matkustamisen estämiseksi.

Syksystä 2022 alkaen SIS-järjestelmässä on myös kuulutuksia seuraavista:

 • Palauttamispäätösten kohdehenkilöt: kuulutukset EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista, joista Schengen-maat ovat tehneet palauttamispäätöksen.
 • Lapset, jotka ovat vaarassa joutua omien vanhempiensa, sukulaistensa tai holhoojiensa kaappaamiksi: kuulutukset, joilla estetään tällaisten lasten kaappaminen tai katoaminen
 • Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, joiden matkustaminen on estettävä: kuulutukset, joilla suojellaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden (aikuisten tai lasten) vieminen laittomasti ulkomaille tai estetään heitä matkustamasta ilman tarvittavaa lupaa.
 • Henkilöt ja esineet tiedustelutarkastuksia varten: lisäkuulutukset tiedon saamiseksi henkilöistä tai esineistä rikossyytteiden nostamista ja yleiseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemistä varten.
 • Tuntemattomat etsintäkuulutetut henkilöt:kuulutukset, jotka sisältävät ainoastaan terrorismirikosten tai muiden vakavien rikosten tapahtumapaikoilta löydettyjä rikoksentekijälle kuuluvia sormenjälkiä ja kämmenjälkiä. Nämä kuulutukset tehdään rikoksentekijän tunnistamiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

SIS-järjestelmään syötettyjen tietojen tyypit

SIS-järjestelmässä on seuraavan tyyppisiä tietoja:

Tiedot ihmisistä:

 • Yksilöintitiedot: Etsityn henkilön tunnistamiseksi tarvittavat tiedot ja muut haun suorittavan käyttäjän kannalta merkitykselliset tiedot.
 • Kuulutuksen syy: Vakiomuotoinen kuvaus siitä, miksi henkilöä etsitään.
 • Toteutettava toimenpide: Vakiomuotoinen kuvaus siitä, mitä viranomaisen on tehtävä, kun henkilö löydetään.
 • Rikosoikeudellisia menettelyjä koskevat tiedot: Jäljennös kiinniottoa varten etsittyä henkilöä koskevasta eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja tiedot henkilöllisyyden väärinkäytön uhreista (tapauksesta riippuen).
 • Valokuvat: Valokuvat kuulutuksen kohteena olevasta henkilöstä.
 • Sormenjäljet ja kämmenjäljet: Kuulutuksen kohteena olevan henkilön sormenjäljet ja/tai kämmenjäljet.

Uudistuksen jälkeen SIS sisältää myös seuraavanlaisia tietoja:

 • Tiedot henkilöihin liittyvistä esineistä: Tiedot esineistä, joiden avulla voidaan löytää kuulutuksen kohteena oleva henkilö. Kyseessä voi olla esimerkiksi hänen käyttämänsä ajoneuvo. Tällaista tietoa voi tallentaa vain sellaisiin henkilöitä koskeviin kuulutuksiin, jotka on tehty poliisiyhteistyötä koskevan SIS-asetuksen 26, 32 ja 34 artiklan perusteella.
 • Henkilöasiakirjat: Tiedot, jotka kuvaavat kuulutuksen kohteena olevan henkilön henkilöasiakirjaa – asiakirjan jäljennös voidaan liittää mukaan.
 • Rikospaikkasormenjäljet ja -kämmenjäljet: Rikospaikalta löydetyt sormen- ja/tai kämmenjäljet.
 • DNA-tunnisteet: Kuulutuksen kohteena olevan henkilön tai hänen perheenjäsentensä DNA-tunniste (vain etsittäessä suojelua tarvitsevia kadonneita henkilöitä).

Tiedot esineistä:

 • Yksilöintitiedot: Etsityn esineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot ja muut haun suorittavan käyttäjän kannalta merkitykselliset tiedot.
 • Kuulutuksen syy: Vakiomuotoinen kuvaus siitä, miksi esinettä etsitään. 
 • Toteutettava toimenpide: Vakiomuotoinen kuvaus siitä, mitä viranomaisen on tehtävä, kun esine löydetään.
 • Kuvat: Kuvat/valokuvat esineestä.

Maa, joka syöttää kuulutuksen ja siihen liittyvät tiedot SIS-järjestelmään, on nk. tietojen omistaja. Vain kyseinen maa voi päivittää tai poistaa kuulutuksen.

Tunnistamisen mahdollistavien tietoelementtien laatu, tarkkuus ja täydellisyys ovat keskeisiä vaatimuksia SIS-järjestelmän toimivuuden kannalta. Henkilöitä koskevien kuulutusten vähimmäistiedot ovat seuraavat:

 • nimi
 • syntymävuosi
 • viittaus päätökseen, jonka perusteella kuulutus on tehty
 • toteutettava toimenpide.

Jos käytettävissä on valokuvia ja sormenjälkitietoja, ne on lisättävä kuulutukseen tunnistamisen helpottamiseksi ja väärän tunnistamisen välttämiseksi. Järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä linkkejä kuulutusten välille (esimerkiksi henkilöä ja ajoneuvoa koskevan kuulutuksen välille).

Biometriikka

SIS-järjestelmään on vuodesta 2013 lähtien tallennettu sormenjälkiä, joita voidaan käyttää muilla keinoin tunnistetun henkilön henkilöllisyyden vahvistamiseen. Sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) käyttöönotto maaliskuussa 2018 mahdollistaa kuitenkin myös henkilöiden tunnistamisen pelkästään sormenjälkien avulla. Tämän järjestelmän ansiosta rikollisten ja muiden etsittävien henkilöiden on entistä vaikeampaa tulla EU:n alueelle ja liikkua siellä väärennetyillä tai muille henkilöille kuuluvilla asiakirjoilla.

Syksystä 2022 alkaen SIS-järjestelmään voi tallentaa myös rikospaikkasormenjälkiä ja -kämmenjälkiä sekä muita kämmenjälkiä. Niitä voidaan käyttää biometrisiin hakuihin ja henkilöllisyyden vahvistamiseen. Syksystä 2022 alkaen SIS-järjestelmään voi tallentaa lisäksi kadonneiden henkilöiden tai heidän vanhempiensa, isovanhempiensa tai sisarustensa DNA-tunnisteita henkilöllisyyden vahvistamista varten.