Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Migration and Home Affairs

Сигнали и данни в ШИС

ШИС съдържа само сигнали за лица и вещи, които попадат в една от следните категории сигнали:

 • Решения за връщане: сигнали относно граждани на трети държави, за които държави от Шенген са издали решения за връщане.
 • Отказ за влизане или пребиваване: сигнали, отнасящи се до граждани на трети държави, които нямат право да влизат или пребивават в Шенгенското пространство.
 • Лица, издирвани за арест: сигнали за лица, за които е издадена европейска заповед за арест или искане за екстрадиция (Швейцария и Лихтенщайн).
 • Изчезнали лица: сигнали с цел откриване на изчезнали лица, включително деца, и поставянето им под закрила, ако това е законосъобразно и необходимо.
 • Деца, изложени на риск от отвличане от своите родители, роднини или настойници: сигнали за предотвратяване на отвличането или изчезването на такива деца.
 • Уязвими лица, чието пътуване трябва да бъде предотвратено: сигнали за защита на уязвими лица (възрастни или деца) от незаконно отвеждане в чужбина или за предотвратяване на пътуването им без необходимите разрешения.
 • Лица, издирвани за участие в съдебно производство: сигнали с цел установяване на местопребиваването или местожителството на лица, издирвани за участие в наказателни съдебни производства (например свидетели).
 • Лица и вещи за дискретно наблюдение, задълбочени проверки или специфичен контрол: сигнали за получаване на информация за лица или свързани с тях вещи за целите на наказателно преследване на престъпления и за предотвратяване на заплахи за обществената или националната сигурност.
 • Неизвестни издирвани лица:сигнали, съдържащи само следи от пръсти и длани, намерени на местопрестъплението в хода на разследването на тежки престъпления или терористични престъпления. Те се подават с цел установяване на самоличността на извършителя съгласно националното законодателство.
 • Вещи, издирвани с цел изземване или използване като доказателство в наказателно производство: сигнали за вещи (например превозни средства, документи за пътуване, регистрационни табели и промишлено оборудване), които се издирват с цел изземване или използване като доказателство в наказателно производство. Сигнали за документи за пътуване могат да се подават и специално за предотвратяване на пътуване на лицето, което ги притежава.

Видове данни, въвеждани в ШИС

ШИС съдържа следните видове данни:

По отношение на лица:

 • Данни за самоличност: данни, необходими за установяване на самоличността на издирваното лице, и друга информация, която е от значение за крайния потребител, извършващ търсене в системата.
 • Основание за сигнала: структурирано обяснение на причината, поради която се издирва лицето.
 • Искани действия: структурирано описание на действията, които съответният служител трябва да предприеме, когато лицето бъде намерено.
 • Информация за наказателно производство: копие от европейската заповед за арест на издирвано лице и данни за жертви на злоупотреба със самоличност (когато е приложимо).
 • Снимки: снимки на лицето, за което е подаден сигналът.
 • Пръстови и дланови отпечатъци: дактилоскопични данни (пръстови и/или дланови отпечатъци) за лицето, за което е подаден сигналът.
 • Информация за вещи, свързани с лица: данни за вещи, въведени в ШИС с цел установяване на местонахождението на лице, за което е подаден сигнал, например превозното средство, използвано от издирваното лице. Тези данни могат да се добавят само към сигнали за лица съгласно членове 26, 32 и 34 от регламента относно използването на ШИС в областта на полицейското сътрудничество.
 • Документи за самоличност: данни, описващи документа за самоличност на лицето, за което е подаден сигналът. Може да бъде приложено копие от документа.
 • Следи от пръсти и длани: дактилоскопични данни (следи от пръсти и/или длани), открити на местопрестъпление.
 • ДНК профил: ДНК профил на лицето, за което е подаден сигналът, или на членове на семейството (само в случай на изчезнали лица, които трябва да бъдат поставени под закрила).

По отношение на вещи:

 • Идентификационни данни: данни, необходими за идентифициране на издирваната вещ, и друга информация, която е от значение за крайния потребител, извършващ търсене в системата.
 • Основание за сигнала: структурирано обяснение на причината, поради която се издирва вещта. 
 • Искани действия: структурирано описание на действията, които съответният служител трябва да предприеме, когато вещта бъде намерена.
 • Изображения: изображения/снимки на вещта.

Държавата, която въвежда сигнала и свързаните с него данни в ШИС, е „собственик на данните“. Това означава, че само тази държава има право или е в състояние да актуализира и заличи сигнала.

Качеството, точността и пълнотата на данните, използвани за идентифициране, са от ключово значение за успеха на ШИС. За сигналите за лица минималният набор от данни се състои от:

 • име
 • година на раждане
 • препратка към решението, довело до сигнала
 • действия, които трябва да бъдат предприети.

Когато са налични снимки и пръстови отпечатъци, те трябва да бъдат добавени, за да се улесни установяването на самоличността и да се избегне погрешното идентифициране. Системата също така предлага възможност за добавяне на връзки между сигнали (например между сигнал за лице и сигнал за превозно средство).

Биометрични данни

От 2013 г. ШИС може да съхранява пръстови отпечатъци, които могат да се използват за потвърждаване на самоличността на лице, открито с други средства. Въведената през март 2018 г. автоматизирана система за дактилоскопична идентификация (AFIS) обаче дава възможност за установяване на самоличността на лица, като се използват само техните пръстови отпечатъци. Благодарение на тази система за престъпниците и другите лица, представляващи интерес, ще бъде още по-трудно да влизат и да се придвижват в рамките на ЕС, като използват подправени или фалшифицирани документи или документи, принадлежащи на други хора.

От март 2023 г. в ШИС също така се съхраняват дланови отпечатъци, следи от пръсти и следи от длани. Те се използват за биометрично търсене и за потвърждаване на самоличността. От март 2023 г. в ШИС се съхраняват ДНК профили на лица, за които е съобщено, че са изчезнали, или на техните родители, баби и дядовци или братя и сестри с цел потвърждаване на самоличността.