Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs

Zápisy a údaje v SIS

SIS obsahuje iba zápisy o osobách či veciach, ktoré patria do jednej z týchto kategórií zápisov:

 • Odopretie vstupu alebo pobytu: zápisy týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú oprávnení na vstup do schengenského priestoru alebo zdržiavanie sa v ňom.
 • Hľadané osoby: zápisy o osobách, na ktoré bol vydaný európsky zatykač alebo žiadosť o vydanie (Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).
 • Nezvestné osoby: zápisy na účely hľadania nezvestných osôb vrátane detí a ich umiestnenia pod ochranu, ak je to zákonné a nevyhnutné.
 • Osoby hľadané na účely pomoci pri súdnom konaní: zápisy na účely zistenia miesta bydliska alebo domicilu osôb hľadaných na účely pomoci pri trestných súdnych konaniach (napríklad svedkov).
 • Osoby a veci na účely diskrétnych alebo špecifických kontrol: zápisy na účely získania informácií o osobách alebo súvisiacich veciach na účely stíhania vo veci trestných činov a na predchádzanie ohrozeniu verejnej alebo národnej bezpečnosti.
 • Veci na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní: zápisy o veciach (napríklad vozidlách, cestovných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a priemyselných zariadeniach) hľadaných na účely zaistenia alebo použitia ako dôkazu v trestnom konaní. Zápisy o cestovných dokladoch sa môžu vydávať aj osobitne na účely zabránenia cestovaniu osobe, ktorá je ich držiteľom.

Od 2023 bude SIS obsahovať aj nasledujúce zápisy:

 • Rozhodnutia o návrate: zápisy týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú rozhodnutia o návrate vydané krajinami schengenského priestoru.
 • Deti, ktorým hrozí únos vlastnými rodičmi, príbuznými alebo opatrovníkmi: zápisy na účely zabránenia únosom alebo nezvestnosti takýchto detí.
 • Zraniteľné osoby, ktorým je nutné zabrániť v cestovaní: zápisy na účely ochrany zraniteľných osôb (dospelých alebo detí) pred nezákonným odvedením do zahraničia alebo na účely zabránenia v cestovaní bez potrebných povolení.
 • Osoby a veci na účely zisťovacích kontrol: ďalšie zápisy na účely získania informácií o osobách alebo súvisiacich veciach na účely stíhania trestných činov a na predchádzanie ohrozeniu verejnej alebo národnej bezpečnosti.
 • Neznáme hľadané osoby:zápisy obsahujúce iba stopy odtlačkov prstov a stopy odtlačkov dlaní patriace páchateľovi trestného činu odhaleného na miestach vyšetrovaných trestných činov terorizmu alebo iných závažných trestných činov. Vydávajú sa na účely identifikácie páchateľa podľa vnútroštátneho práva.

Typy údajov vložených do SIS

SIS obsahuje nasledujúce typy údajov:

V súvislosti s osobami:

 • Identifikačné údaje: údaje potrebné na identifikáciu hľadanej osoby a ďalšie informácie relevantné pre koncového používateľa, ktorý vykonáva vyhľadávanie.
 • Dôvod zápisu: „dôvod zápisu“ je informácia, ktorá štruktúrovaným spôsobom opisuje, prečo je osoba hľadaná.
 • Požadované opatrenie: „opatrenie, ktoré sa má vykonať,“ je informácia, ktorá štruktúrovaným spôsobom opisuje, čo musí úradník urobiť, keď sa osoba nájde.
 • Informácie o trestnom konaní: kópia európskeho zatykača osoby hľadanej na účely zatknutia a údaje o obetiach zneužitej totožnosti (v prípade potreby).
 • Fotografie: fotografie osoby, ktorá je predmetom zápisu.
 • Odtlačky prstov a odtlačky dlaní: daktyloskopické údaje (odtlačky prstov a/alebo odtlačky dlaní) osoby, ktorá je predmetom zápisu.

Po obnovení bude SIS obsahovať aj tieto informácie:

 • Informácie o veciach súvisiacich s osobami: údaje o veciach vložených do SIS s cieľom lokalizovať osobu, ktorá je predmetom zápisu, napríklad o vozidle, ktoré hľadaná osoba používa – tieto údaje sa môžu pridať len k zápisom o osobách podľa článkov 26, 32 a 34 nariadenia o SIS v oblasti policajnej spolupráce.
 • Doklady totožnosti: údaje opisujúce doklad totožnosti osoby, ktorá je predmetom zápisu – môže sa priložiť kópia dokladu.
 • Stopy odtlačkov prstov a stopy odtlačkov dlaní: daktyloskopické údaje (stopy odtlačkov prstov a/alebo stopy odtlačkov dlaní) objavené na miestach trestných činov.
 • Profil DNA: profil DNA osoby, ktorá je predmetom zápisu, alebo rodinných príslušníkov (iba v prípade nezvestných osôb, ktoré je potrebné umiestniť pod ochranu).

V súvislosti s vecami:

 • Identifikačné údaje: údaje potrebné na identifikáciu hľadanej veci a ďalšie informácie relevantné pre koncového používateľa, ktorý vykonáva vyhľadávanie.
 • Dôvod zápisu: „dôvod zápisu“ je informácia, ktorá štruktúrovaným spôsobom opisuje, prečo je vec hľadaná. 
 • Požadované opatrenie: „opatrenie, ktoré sa má vykonať,“ je informácia, ktorá štruktúrovaným spôsobom opisuje, čo musí úradník urobiť, keď sa vec nájde.
 • Obrázky: obrázky/fotografie veci.

Krajina, ktorá vloží zápis a súvisiace údaje do SIS, je „vlastníkom údajov“. To znamená, že iba táto krajina smie alebo dokáže zápis aktualizovať a vymazať.

Kvalita, presnosť a úplnosť prvkov údajov, ktoré umožňujú identifikáciu, sú kľúčové pre úspešnosť SIS. Minimálny súbor údajov v prípade zápisov o osobách:

 • meno,
 • rok narodenia,
 • odkaz na rozhodnutie, na základe ktorého sa zápis vydal,
 • opatrenie, ktoré sa má prijať.

Ak sú k dispozícii fotografie a odtlačky prstov, musia sa pridať, aby sa uľahčila identifikácia a zabránilo sa chybnej identifikácii. Systém ponúka aj možnosť pridávania prepojení medzi zápismi (napríklad medzi zápisom o osobe a o vozidle).

Biometria

Od roku 2013 sa v SIS dajú uchovávať odtlačky prstov, ktoré sa môžu použiť na potvrdenie totožnosti osoby, ktorá sa nájde iným spôsobom. Po zavedení automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov AFIS (Automated Fingerprint Identification System) v marci 2018 sa však osoby dajú identifikovať aj iba pomocou odtlačkov prstov. Vďaka tomuto systému bude pre zločincov a iné záujmové osoby ešte ťažšie vstúpiť do EÚ a pohybovať sa v rámci nej s použitím sfalšovaných alebo pozmenených dokladov alebo dokladov patriacich iným osobám.

Od 2023 sa budú v SIS uchovávať aj odtlačky dlaní, stopy odtlačkov prstov a stopy odtlačkov dlaní. Budú sa môcť použiť na biometrické vyhľadávanie a na potvrdenie totožnosti. Od 2023 sa budú v SIS uchovávať profily DNA osôb, ktoré sú nahlásené ako nezvestné, alebo ich rodičov, starých rodičov alebo súrodencov na účely potvrdenia totožnosti.