Direct naar de inhoud
Migration and Home Affairs

Signaleringen en gegevens in het SIS

Het SIS bevat alleen signaleringen van personen of voorwerpen die in een van de volgende signaleringscategorieën vallen:

 • Terugkeerbesluiten: signaleringen van onderdanen van derde landen voor wie een door een Schengenland uitgevaardigd terugkeerbesluit geldt.
 • Weigering van toegang of verblijf: signaleringen van onderdanen van derde landen die geen recht hebben op toegang tot of verblijf in het Schengengebied.
 • Personen gezocht met het oog op aanhouding: signaleringen van personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsverzoek (Zwitserland en Liechtenstein) is uitgevaardigd.
 • Vermiste personen: signaleringen om vermiste personen, onder wie kinderen, op te sporen en hen bescherming te bieden, indien dat wettig en noodzakelijk is.
 • Kinderen die het risico lopen te worden ontvoerd door hun eigen ouders, familieleden of voogden: signaleringen om te voorkomen dat deze kinderen worden ontvoerd of verdwijnen.
 • Kwetsbare personen die het reizen moet worden belet: signaleringen om kwetsbare personen (volwassenen of kinderen) te beschermen tegen onwettige overbrenging naar het buitenland of om te voorkomen dat zij zonder de nodige toestemming reizen.
 • Personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure: signaleringen om de woon- of verblijfplaats te achterhalen van personen die worden gezocht om hun medewerking te verlenen bij strafrechtelijke procedures (bv. als getuige).
 • Personen en voorwerpen voor onopvallende of gerichte controles: signaleringen om informatie te verkrijgen over personen of voorwerpen met het oog op de vervolging van strafbare feiten en ter voorkoming van gevaar voor de openbare of de nationale veiligheid.
 • Onbekende gezochte personen: signaleringen die alleen vinger- en handpalmsporen bevatten van een dader van een strafbaar feit die zijn aangetroffen op de plaats van een terroristisch misdrijf of een ander ernstig strafbaar feit waarnaar een onderzoek loopt. Deze signaleringen worden uitgevaardigd met het oog op de identificatie van de dader overeenkomstig het nationale recht.
 • Voorwerpen voor inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in strafrechtelijke procedures: signaleringen van voorwerpen (bijvoorbeeld voertuigen, reisdocumenten, kentekenplaten en industriële uitrusting) die worden gezocht met het oog op inbeslagneming of als bewijsmateriaal in een strafrechtelijke procedure. Er kunnen ook signaleringen van reisdocumenten worden uitgevaardigd die er specifiek op zijn gericht de houder ervan het reizen te beletten.

Soorten gegevens die in het SIS worden ingevoerd

Het SIS bevat de volgende soorten gegevens:

Ten aanzien van personen:

 • Identificatiegegevens: gegevens die nodig zijn om de gezochte persoon te identificeren en andere informatie die relevant is voor de eindgebruiker die een zoekopdracht uitvoert.
 • Reden voor de signalering: een “reden voor de signalering”, waarin op gestructureerde wijze wordt beschreven waarom de persoon wordt gezocht.
 • Gevraagde actie: een “gevraagde actie”, waarin op gestructureerde wijze wordt beschreven wat de functionaris moet doen wanneer de persoon is gevonden.
 • Informatie over strafrechtelijke procedures: het afschrift van het Europees aanhoudingsbevel (EAB) van een persoon die wordt gezocht met het oog op aanhouding en gegevens over slachtoffers van identiteitsmisbruik (indien van toepassing).
 • Foto’s: foto’s van de gesignaleerde persoon.
 • Vinger- en handpalmafdrukken: dactyloscopische gegevens (vinger- en/of handpalmafdrukken) van de gesignaleerde persoon.
 • Informatie over voorwerpen in verband met personen: gegevens over voorwerpen die in het SIS zijn ingevoerd om een gesignaleerde persoon op te sporen, bijvoorbeeld het voertuig dat wordt gebruikt door de gezochte persoon. Deze gegevens kunnen alleen worden toegevoegd aan signaleringen van personen op grond van de artikelen 26, 32 en 34 van de SIS-politieverordening.
 • Identificatiedocumenten: gegevens ter beschrijving van het identificatiedocument van de gesignaleerde persoon. Een kopie van het document kan worden bijgevoegd.
 • Vinger- en handpalmsporen: dactyloscopische gegevens (vinger- en/of handpalmsporen) die op de plaats delict zijn aangetroffen.
 • DNA-profiel: het DNA-profiel van de gesignaleerde persoon of van familieleden (alleen in het geval van vermiste personen die in bescherming moeten worden genomen).

Ten aanzien van voorwerpen:

 • Identificatiegegevens: gegevens die nodig zijn om het gezochte voorwerp te identificeren en andere informatie die relevant is voor de eindgebruiker die een zoekopdracht uitvoert.
 • Reden voor de signalering: een “reden voor de signalering”, waarin op gestructureerde wijze wordt beschreven waarom het voorwerp wordt gezocht. 
 • Gevraagde actie: een “gevraagde actie”, waarin op gestructureerde wijze wordt beschreven wat de functionaris moet doen wanneer het voorwerp wordt aangetroffen.
 • Afbeeldingen: foto’s van het voorwerp.

Het land dat de signalering en de bijbehorende gegevens in het SIS invoert, is de “eigenaar van de gegevens”. Dit betekent dat alleen dat land de signalering mag of kan bijwerken of verwijderen.

De kwaliteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevenselementen die identificatie mogelijk maken, zijn essentieel voor het succes van het SIS. Voor signaleringen van personen bestaat de minimaal benodigde reeks gegevens uit:

 • naam;
 • geboortejaar;
 • een vermelding van de beslissing die aan de signalering ten grondslag ligt;
 • de gevraagde actie.

Indien beschikbaar, moeten foto’s en vingerafdrukken worden toegevoegd om de identificatie te vergemakkelijken en verkeerde identificatie te voorkomen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om koppelingen tussen signaleringen aan te brengen (bijvoorbeeld tussen een signalering van een persoon en een voertuig).

Biometrie

Sinds 2013 kunnen in het SIS vingerafdrukken worden opgeslagen voor het bevestigen van de identiteit van een op andere wijze gelokaliseerde persoon. Sinds de invoering van het AFIS (Automated Fingerprint Identification System, geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem) in maart 2018 kan iemand echter ook worden geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken alleen. Dankzij dit systeem zal het voor criminelen en andere gezochte personen nog moeilijker worden om de EU binnen te komen en zich er te verplaatsen met behulp van nagemaakte of vervalste documenten of documenten die aan andere personen toebehoren.

Vanaf maart 2023 worden in het SIS ook handpalmafdrukken, vingersporen en handpalmsporen opgeslagen. Deze worden gebruikt voor biometrische zoekopdrachten en voor de bevestiging van de identiteit. Vanaf maart 2023 worden in het SIS de DNA-profielen opgeslagen van personen die als vermist zijn opgegeven of van hun ouders, grootouders of broers en zussen, met het oog op de bevestiging van de identiteit.