Gå direkt till innehållet
Migration and Home Affairs

Åtkomst och uppgiftsskydd

Hur skyddas personuppgifterna?

SIS har stränga krav på uppgifternas kvalitet och på uppgiftsskyddet. Grundprincipen är att landet som registrerat larmet också ansvarar för innehållet. Landet måste se till att uppgifterna är korrekta, aktuella och lagligt registrerade och lagrade.

De nationella dataskyddsmyndigheterna övervakar tillämpningen av dataskyddsreglerna i sina länder, medan Europeiska datatillsynsmannen övervakar hur reglerna tillämpas i det centrala systemet som förvaltas av eu-LISA. De båda nivåerna samarbetar för att säkerställa en samordnad tillsyn i hela systemet.

Om uppgifter om en person sparas har den personen rätt att begära tillgång till sina uppgifter. Genom att få tillgång till uppgifterna kan personen förvissa sig om att alla sparade uppgifter är korrekta och lagligen registrerade. Om de inte är det har personen rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vad kan jag göra om jag misstänker att min identitet har missbrukats av en person som är registrerad i SIS?

Ibland används falska id-handlingar eller id-handlingar som tillhör någon annan när brott begås eller för att försöka resa in i eller vistas i Schengenområdet. Det kan leda till problem för den rättmätiga innehavaren av id-handlingarna. Om du tror att det här har hänt dig ska du kontakta din nationella kontaktpunkt och berätta för dem. En åtgärd de kan vidta för att underlätta för dig är att lägga till alla eller följande uppgifter om dig (med ditt medgivande) till ett larm i SIS:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Namn vid födelsen
 • Tidigare använda namn och eventuella separat införda alias
 • Särskilda, objektiva, fysiska kännetecken som inte förändras
 • Födelseort
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Foto och ansiktsbilder
 • Fingeravtryck, handavtryck eller båda
 • Samtliga medborgarskap
 • Kategorin som din id-handling ingår i
 • Datum för utfärdandet av id-handlingen
 • Numret på din id-handling
 • Datum för utfärdande av id-handlingen
 • Din adress
 • Din pappas namn
 • Din mammas namn

Det är bara tillåtet att registrera dina uppgifter efter ditt uttryckliga medgivande. Uppgifterna med koppling till missbruket av din identitet är enbart tillgängliga för myndigheter som har rätt att få tillgång till larmet som utfärdats för den person som stulit din identitet och kan bara användas för att undvika felidentifieringar. Larmet med dina uppgifter måste raderas samtidigt som larmet om personen som stulit din identitet – eller tidigare om du begär det.

Vilka rättigheter har personer vars uppgifter finns i SIS?

Personer som anser att deras personuppgifter har missbrukats eller måste rättas eller raderas, kan använda sina dataskyddsrättigheter enligt SIS-lagstiftningen. Det gäller rätten att

 • få tillgång till sina personuppgifter i SIS
 • få felaktiga personuppgifter rättade eller få olagligt lagrade personuppgifter raderade
 • väcka talan vid en domstol eller behörig myndighet för att få sina personuppgifter rättade eller raderade eller få ersättning för skada som man lidit till följd av överträdelser av dataskyddslagen.

SIS-lagstiftningen ger en person rätt att väcka talan vid behörig myndighet, till exempel en domstol, enligt nationella regler för att få information om och tillgång till, rätta eller radera uppgifterna eller få ersättning (om personen lider skada) med koppling till ett larm som gäller personen.

Länderna som använder SIS har kommit överens om att verkställa det slutliga beslut som domstolar eller myndigheter fattar. Överenskommelsen innebär att ett beslut som fattats av en domstol eller behörig myndighet i ett land bör erkännas och verkställas i alla andra länder som använder SIS.

De här rättigheterna kan hävdas i alla länder som använder SIS. De nationella förfarandena och kontaktpunkterna för en begäran om tillgång till ens personuppgifter har sammanställts i en vägledning.