Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Migration and Home Affairs

Hozzáférési jogok és adatvédelem

Hogyan gondoskodik a Bizottság a személyes adatok védelméről?

A SIS szigorú adatminőségi és adatvédelmi követelményeket támaszt. Az alapelv az, hogy a figyelmeztető jelzést bevivő ország felelős a figyelmeztető jelzés tartalmáért. Ennek az országnak kell gondoskodnia arról, hogy az adatok pontosak, naprakészek legyenek, valamint hogy azokat jogszerűen vigyék be és tárolják a rendszerben.

A nemzeti adatvédelmi hatóságok felügyelik az adatvédelmi szabályok alkalmazását saját országukban, az európai adatvédelmi biztos pedig az adatvédelmi szabályoknak az eu-LISA által kezelt központi rendszerben történő alkalmazását ellenőrzi. A két szint együttműködik az összehangolt, végponttól végpontig terjedő felügyelet biztosítása érdekében.

Ha egy adott személyre vonatkozóan adatokat tárolnak, az illetőnek jogában áll hozzáférést kérni az adatokhoz. Az adatokba való betekintés révén az érintett megbizonyosodhat arról, hogy a személyével kapcsolatban tárolt információk pontosak, és a rögzítésükre jogszerűen került sor. Ellenkező esetben az érintett személynek jogában áll helyesbítést vagy törlést kérni.

Mit tehetek, ha azt gyanítom, hogy egy, a SIS-ben nyilvántartott személy visszaél a személyazonosságommal?

Időnként előfordul, hogy hamis személyazonosító okmányokat vagy mások személyazonosító okmányait használják bűncselekmények elkövetéséhez, vagy ahhoz, hogy megkíséreljenek belépni a schengeni térségbe, illetve ott-tartózkodni. Ez problémákat okozhat a személyazonosság jogosultja számára. Ha úgy véli, hogy ez történt Önnel, forduljon a nemzeti kapcsolattartó ponthoz, és számoljon be nekik erről. Az egyik lehetséges intézkedésként a kapcsolattartó pont az Önt érintő kellemetlenségek csökkentése érdekében az Önre vonatkozó alábbi adatok egy részét vagy mindegyikét (a beleegyezésével) hozzáadja a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzéshez:

 • vezetéknév
 • utónév
 • születési név
 • korábban használt nevek és esetleg külön bevitt álnevek
 • bármely különleges, objektív és nem változó testi ismertetőjel
 • születési hely
 • születési idő
 • nem
 • fényképek és arcképmások
 • ujjnyomatok, tenyérnyomatok vagy mindkettő
 • állampolgárság(ok)
 • az Ön azonosító okmányainak kategóriája
 • az azonosító okmányt kiállító ország
 • az Ön azonosító okmányainak száma
 • az azonosító okmány kiállításának dátuma
 • az Ön címe
 • apja neve
 • anyja neve

Ezeknek az adatoknak a bevitele csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történhet. A személyazonossággal való visszaéléshez kapcsolódó adatokhoz csak azok a hatóságok férhetnek hozzá, amelyek az Ön személyazonosságával visszaélő személyre vonatkozóan kiadott figyelmeztető jelzéshez is jogosultak hozzáférni, és a szóban forgó adatok csak a téves azonosítás elkerülése érdekében használhatók fel. Az Ön adatait tartalmazó figyelmeztető jelzést a személyazonosságával visszaélő személyre vonatkozó figyelmeztető jelzéssel egyidejűleg kell eltávolítani – vagy korábban, ha Ön ezt kéri.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket a SIS-ben tárolt adataik tekintetében?

Ha egy adott személy úgy véli, hogy személyes adataival visszaéltek, illetve azokat helyesbíteni vagy törölni kell, élhet a SIS-re vonatkozó jogszabályokban elismert adatvédelmi jogokkal. Ezek a következők:

 • a SIS-ben tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez vagy a jogellenes tárolt személyes adatok törléséhez való jog,
 • arra vonatkozó jog, hogy bíróság vagy illetékes hatóság előtt eljárást lehessen indítani a személyes adatok kijavítása vagy törlése, illetve az adatvédelmi jog megsértéséből eredő károk megtérítése céljából.

A SIS-re vonatkozó jogszabályok feljogosítják az érintett személyt arra, hogy a nemzeti szabályok alapján eljárást kezdeményezzen az illetékes hatóságnál, ideértve a bíróságot is, hogy a rá vonatkozó figyelmeztető jelzésről tájékoztatást kapjon, ahhoz hozzáférjen, azt helyesbítse vagy törölje, illetve azzal kapcsolatban kártérítést kapjon (ha kár érte).

A SIS-t használó országok kölcsönösen megállapodtak abban, hogy végrehajtják a bíróságok vagy hatóságok által hozott jogerős határozatokat. Ez a megállapodás azt jelenti, hogy az egyik ország bírósága vagy illetékes hatósága által hozott határozatot a SIS-t használó valamennyi országban el kell ismerni és végre kell hajtani.

Az említett jogok a SIS-t használó mindegyik országban gyakorolhatók. A hozzáférési kérelmekkel kapcsolatos nemzeti eljárásokra és a kapcsolattartó pontokra vonatkozó tudnivalókat az átfogó útmutatóban foglaltuk össze.