Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

Přístupová práva a ochrana údajů

Jak jsou chráněny osobní údaje?

SIS má přísné požadavky na kvalitu údajů a jeho ochranu. Základní zásadou je, že země, která záznam vložila, odpovídá za jeho obsah. Tato země musí zajistit, aby údaje byly přesné, aktualizované a zákonně vložené a uchovávané.

Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů dohlížejí na uplatňování pravidel pro ochranu údajů ve svých zemích, zatímco evropský inspektor ochrany údajů sleduje, jak jsou pravidla pro ochranu údajů uplatňována v centrálním systému spravovaném agenturou eu-LISA. Obě úrovně spolupracují na zajištění koordinovaného komplexního dohledu (end-to-end).

Pokud jsou údaje o určité osobě uchovávány, má tato osoba právo požádat o přístup k údajům. Dotyčná osoba pak může ověřit, že vše, co je o ní uchováváno, je správné a vloženo v souladu s právními předpisy. Pokud tomu tak není, má daná osoba právo požádat o opravu nebo výmaz.

Co mám dělat, pokud mám podezření, že je moje totožnost zneužívána osobou zaregistrovanou v SIS?

Při páchání trestných činů nebo pokusu o vstup do schengenského prostoru nebo pobyt v něm se někdy používají falešné doklady totožnosti nebo doklady totožnosti patřící jiné osobě. Z toho mohou vyplývat problémy pro oprávněného držitele totožnosti. Pokud se domníváte, že k této situaci došlo, měli byste se obrátit na své vnitrostátní kontaktní místo a informovat jej o tom. Jedním z kroků, které mohou snížit dopad tohoto problému na vás, je doplnění některých nebo všech následujících údajů o vás (s vaším souhlasem) do záznamu v SIS:

 • příjmení
 • jména
 • rodná příjmení
 • dříve užívaná jména a přezdívky, které mohou být vloženy zvlášť
 • jakékoli zvláštní objektivní a nezměnitelné tělesné znaky
 • místo narození
 • datum narození
 • pohlaví
 • fotografie a zobrazení obličeje
 • otisky prstů, otisky dlaní nebo oboje
 • veškeré státní příslušnosti dotčené osoby
 • kategorie vašich dokladů totožnosti
 • datum vystavení vašich identifikačních dokladů
 • počet vašich dokladů totožnosti
 • datum vystavení vašich identifikačních dokladů
 • vaše bydliště
 • jméno vašeho otce
 • jméno vaší matky

Doplnění je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. K údajům spojeným se zneužitím totožnosti mají přístup pouze orgány, které mají právo na přístup k záznamu pořízenému o osobě, která zneužila vaši totožnost, a lze je použít pouze k tomu, aby se zabránilo chybné identifikaci. Záznam s vašimi údaji musí být vymazán současně se záznamem o osobě, která zneužila vaši totožnost, nebo dříve, pokud o to požádáte.

Jaká práva mají lidé, pokud jde o jejich údaje uložené v SIS?

Pokud se určitá osoba domnívá, že její osobní údaje byly zneužity a je je třeba opravit nebo vymazat, může využít práv na ochranu údajů uznaných v právních předpisech o SIS. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům uloženým v SIS
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo vymazání neoprávněně uchovávaných osobních údajů
 • právo podat žalobu u soudů nebo se obrátit na příslušné orgány za účelem opravy nebo vymazání osobních údajů nebo na náhradu jakékoli škody vyplývající z porušení právních předpisů o ochraně údajů

Právní předpisy o SIS přiznávají osobě právo se obrátit na příslušný orgán, včetně podání žaloby u soudu, podle vnitrostátních pravidel s cílem získat informace nebo přístup, zařídit opravu nebo výmaz údajů nebo získat náhradu škody (pokud jí vznikne škoda) v souvislosti se záznamem, který se jí týká.

Země využívající SIS se vzájemně dohodly, že vymáhají konečná rozhodnutí vydaná soudy nebo orgány. Z této dohody vyplývá, že rozhodnutí přijaté soudem nebo příslušným orgánem v jedné zemi by mělo být uznáno a vymáháno ve všech zemích, které používají SIS.

Tato práva lze uplatnit ve kterékoli zemi, která používá SIS. Vnitrostátní postupy a kontaktní místa pro žádosti o přístup byly shrnuty v souhrnné příručce.