Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Migration and Home Affairs

Δικαιώματα πρόσβασης και προστασία δεδομένων

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Το SIS έχει αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την προστασία των δεδομένων. Η βασική αρχή είναι ότι η χώρα που εισήγαγε την καταχώριση είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό της. Η εν λόγω χώρα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και νομίμως καταχωρημένα και αποθηκευμένα.

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων εποπτεύουν την εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων στις αντίστοιχες χώρες τους, ενώ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων παρακολουθεί τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων στο κεντρικό σύστημα που διαχειρίζεται ο eu-LISA. Και τα δύο επίπεδα συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν συντονισμένη διατερματική εποπτεία.

Εάν αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με ένα πρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα. Με την πρόσβαση στα δεδομένα, το πρόσωπο μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια και τη νομιμότητα όλων των αποθηκευμένων στοιχείων που το αφορούν. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή.

Τι μπορώ να κάνω εάν υποψιάζομαι ότι η ταυτότητά μου αποτελεί αντικείμενο κατάχρησης από πρόσωπο καταχωρισμένο στο SIS;

Μερικές φορές, κατά τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή την απόπειρα εισόδου ή διαμονής στον χώρο Σένγκεν, χρησιμοποιούνται πλαστά έγγραφα ταυτότητας ή έγγραφα ταυτότητας που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα για τον νόμιμο κάτοχο της ταυτότητας. Εάν θεωρείτε ότι αυτό σας έχει συμβεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το εθνικό σας σημείο επαφής για πρόσβαση και να το ενημερώσετε σχετικά. Ένα από τα μέτρα που μπορεί να λάβει το εθνικό σημείο επαφής για να μειώσει τον αντίκτυπο σε εσάς είναι να προσθέσει ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δεδομένα που σας αφορούν (με τη συγκατάθεσή σας) σε καταχώριση στο SIS:

 • επώνυμα
 • ονόματα
 • ονοματεπώνυμα κατά τη γέννηση
 • ονοματεπώνυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και τυχόν ψευδώνυμα τα οποία έχουν ενδεχομένως εισαχθεί χωριστά
 • τυχόν ιδιαίτερα, αντικειμενικά και αναλλοίωτα φυσικά χαρακτηριστικά
 • τόπο γέννησης
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • φωτογραφίες και εικόνες προσώπου
 • δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα παλάμης ή και τα δύο
 • κάθε ιθαγένεια
 • την κατηγορία των εγγράφων ταυτότητάς σας
 • τη χώρα έκδοσης του εγγράφου ταυτότητάς σας
 • τον/τους αριθμό/-ούς των εγγράφων ταυτότητάς σας
 • την ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων ταυτότητάς σας
 • τη διεύθυνσή σας
 • το ονοματεπώνυμο του πατέρα σας
 • το ονοματεπώνυμο της μητέρας σας

Αυτό επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα που συνδέονται με την πλαστοπροσωπία είναι προσβάσιμα μόνο από τις αρχές που έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην καταχώριση που έχει εκδοθεί για το πρόσωπο που αντιποιείται την ταυτότητά σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποφυγή εσφαλμένης ταυτοποίησης. Η καταχώριση με τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφεί ταυτόχρονα με την καταχώριση για το πρόσωπο που αντιποιείται την ταυτότητά σας — ή νωρίτερα, εάν το ζητήσετε.

Ποια δικαιώματα έχουν οι πολίτες όσον αφορά τα δεδομένα τους που αποθηκεύονται στο SIS;

Εάν ένα πρόσωπο πιστεύει ότι τα προσωπικά του στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, πρέπει να διορθωθούν ή να διαγραφούν, μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων που αναγνωρίζονται στη νομοθεσία για το SIS. Αυτά είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο SIS
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή διαγραφής παράνομα αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων αρχών για τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για τη λήψη αποζημίωσης για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

Η νομοθεσία για το SIS παρέχει σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της αρμόδιας αρχής, συμπεριλαμβανομένου δικαστηρίου, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την απόκτηση πληροφοριών, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη λήψη αποζημίωσης (σε περίπτωση ζημίας) σε σχέση με καταχώριση που το αφορά.

Οι χώρες που χρησιμοποιούν το SIS έχουν συμφωνήσει από κοινού να εκτελούν τις οριστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα δικαστήρια ή οι αρχές. Η συμφωνία αυτή σημαίνει ότι μια απόφαση που λαμβάνεται από δικαστήριο ή αρμόδια αρχή μιας χώρας θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να εκτελείται σε όλες τις χώρες που χρησιμοποιούν το SIS.

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκούνται σε οποιαδήποτε χώρα χρησιμοποιεί το SIS. Οι εθνικές διαδικασίες και τα σημεία επαφής για τις αιτήσεις πρόσβασης έχουν συγκεντρωθεί σε ολοκληρωμένο οδηγό.