Mur għall-kontenut ewlieni
Migration and Home Affairs

Drittijiet ta’ aċċess u protezzjoni tad-data

Kif titħares id-data personali?

Is-SIS għandha rekwiżiti stretti dwar il-kwalità tad-data u l-protezzjoni tad-data. Il-prinċipju bażiku huwa li l-pajjiż li jkun daħħal l-allert ikun responsabbli għall-kontenut tiegħu. Dak il-pajjiż għandu jiżgura li d-data tkun preċiża, aġġornata, u mdaħħla u maħżuna legalment.

L-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data jissorveljaw l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, filwaqt li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jimmonitorja kif ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data qed jiġu applikati fis-sistema ċentrali ġestita mill-eu-LISA. Iż-żewġ livelli jaħdmu flimkien biex jiżguraw superviżjoni kkoordinata minn tarf sa tarf.

Jekk tinħażen data dwar persuna, dik il-persuna għandha d-dritt li titlob aċċess għad-data. Billi taċċessa d-data, il-persuna tista’ tiżgura li dak kollu maħżun dwarha jkun preċiż u mdaħħal legalment. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-persuna għandha d-dritt li titlob korrezzjoni jew tħassir.

X’nista’ nagħmel jekk nissuspetta li l-identità tiegħi qed tintuża ħażin minn persuna rreġistrata fis-SIS?

Xi drabi dokumenti tal-identità jew dokumenti tal-identità foloz li jappartjenu lil xi ħadd ieħor jintużaw meta jitwettqu reati kriminali jew meta wieħed jipprova jidħol jew joqgħod fiż-Żona Schengen. Dan jista’ jwassal għal kwistjonijiet għad-detentur leġittimu tal-identità. Jekk taħseb li dan seħħ lilek, għandek tikkuntattja l-punt ta’ kuntatt nazzjonali tiegħek għall-aċċess u tgħidilhom dwaru. Azzjoni waħda li jistgħu jieħdu biex inaqqsu l-impatt fuqek hija li jżidu din id-data kollha jew ftit minnha dwarek li ġejja (bil-qbil tiegħek) ma' allert fis-SIS:

 • il-kunjomijiet
 • l-ismijiet
 • l-ismijiet mat-twelid;
 • ismijiet u kunjomijiet użati preċedentement u kwalunkwe psewdonimi possibbilment imdaħħla separatament
 • kwalunkwe karatteristika oġġettiva u fiżika speċifika li x'aktarx ma tinbidilx
 • il-post tat-twelid
 • id-data tat-twelid
 • il-ġeneru
 • ritratti u immaġnijiet tal-wiċċ
 • marki tas-swaba', marki tal-pala tal-id jew it-tnejn
 • kull nazzjonalità miżmuma
 • il-kategorija tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni tiegħek
 • id-data tal-ħruġ tad-dokument ta’ identifikazzjoni
 • in-numru/i tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni tiegħek
 • id-data tal-ħruġ tad-dokument ta’ identifikazzjoni
 • l-indirizz tiegħek
 • isem missierek
 • isem ommok

Dan huwa permess biss bil-kunsens espliċitu tiegħek. Id-data marbuta mal-identità użata ħażin hija aċċessibbli biss għall-awtoritajiet li għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-allert li jkun inħareġ għall-persuna li tkun użat ħażin l-identità tiegħek, u tista’ tintuża biss biex tiġi evitata identifikazzjoni ħażina. L-allert bid-data tiegħek irid jitneħħa fl-istess ħin tal-allert għall-persuna li tuża l-identità tiegħek ħażin – jew qabel, jekk titlob dan.

Xi drittijiet għandhom in-nies rigward id-data tagħhom maħżuna fis-SIS?

Jekk persuna temmen li l-informazzjoni personali tagħha tkun intużat ħażin, jeħtieġ li tiġi kkoreġuta jew imħassra, tista’ tagħmel użu mid-drittijiet tal-protezzjoni tad-data rikonoxxuti fil-leġiżlazzjoni tas-SIS. Dawn huma:

 • id-dritt ta’ aċċess għad-data personali maħżuna fis-SIS
 • id-dritt li tiġi kkoreġuta data personali mhux preċiża jew li data personali maħżuna illegalment titħassar
 • id-dritt li jitressqu proċedimenti quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jikkoreġu jew iħassru data personali jew jiksbu kumpens għal kwalunkwe dannu li jirriżulta minn ksur tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.

Il-leġiżlazzjoni tas-SIS tagħti lil persuna d-dritt li tibda azzjoni quddiem l-awtorità kompetenti, inkluża qorti, skont ir-regoli nazzjonali biex tikseb informazzjoni, taċċessa, tirrettifika, tħassar jew tikseb kumpens (jekk il-persuna ssofri danni) b’rabta ma’ allert relatat magħha.

Il-pajjiżi li jużaw is-SIS qablu b’mod reċiproku li jinfurzaw deċiżjonijiet finali meħuda mill-qrati jew mill-awtoritajiet. Dan il-ftehim ifisser li deċiżjoni meħuda minn qorti jew awtorità kompetenti f’pajjiż wieħed għandha tiġi rikonoxxuta u infurzata fil-pajjiżi kollha li jużaw is-SIS.

Dawn id-drittijiet jistgħu jiġu eżerċitati fi kwalunkwe pajjiż li juża s-SIS. Il-proċeduri nazzjonali u l-punti ta’ kuntatt għat-talbiet ta’ aċċess inġabru fi gwida komprensiva.