Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Migration and Home Affairs

Prieigos teisės ir duomenų apsauga

Kaip saugomi asmens duomenys?

SIS taikomi griežti duomenų kokybės ir apsaugos reikalavimai. Pagrindinis principas yra tas, kad perspėjimą įvedusi šalis yra atsakinga už jo turinį. Ta šalis turi užtikrinti, kad duomenys būtų tikslūs, atnaujinti ir teisėtai įvedami ir saugomi.

Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos prižiūri, kaip jų atitinkamose šalyse taikomos duomenų apsaugos taisyklės, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas stebi, kaip duomenų apsaugos taisyklės taikomos „eu-LISA“ valdomoje centrinėje sistemoje. Abu lygmenys bendradarbiauja siekdami užtikrinti koordinuotą ištisinę priežiūrą.

Jei saugomi duomenys apie asmenį, tas asmuo turi teisę prašyti susipažinti su duomenimis. Turėdamas prieigą prie duomenų, asmuo gali įsitikinti, kad viskas, kas apie juos saugoma, yra tikslu ir įvesta teisėtai. Jei taip nėra, asmuo turi teisę prašyti duomenis ištaisyti arba ištrinti.

Ką galiu daryti, jei įtariu, kad SIS registruotas asmuo piktnaudžiauja mano tapatybe?

Kartais suklastoti asmens tapatybės dokumentai arba asmens tapatybės dokumentai, priklausantys kitam asmeniui, naudojami darant nusikalstamas veikas arba bandant atvykti į Šengeno erdvę ar joje apsigyventi. Dėl to teisėtam tapatybės turėtojui gali kilti problemų. Jei manote, kad taip atsitiko, turėtumėte kreiptis į savo nacionalinį kontaktinį centrą ir apie tai pranešti. Vienas iš veiksmų, kurių jos gali imtis, kad sumažintų poveikį jums, yra į perspėjimą SIS įtraukti kai kuriuos arba visus toliau nurodytus duomenis apie Jus (Jūsų sutikimu):

 • pavardes,
 • vardus,
 • vardus ir pavardes gimus,
 • anksčiau naudotus vardus ir pavardes bei visus kitus vardus, kurie galėjo būti įvesti atskirai,
 • visus konkrečius, objektyvius, nekintančius fizinius požymius,
 • gimimo vieta
 • gimimo datą,
 • lytį,
 • nuotraukas ir veido atvaizdus,
 • pirštų atspaudus, delnų atspaudus arba abiejų rūšių atspaudus;
 • visas turimas pilietybes,
 • jūsų tapatybės dokumentų kategoriją,
 • tapatybės dokumentų išdavimo šalį,
 • jūsų tapatybės dokumentų numerį (-ius),
 • tapatybės dokumentų išdavimo datą,
 • jūsų adresą,
 • jūsų tėvo vardą ir pavardę,
 • jūsų motinos vardą ir pavardę.

Tai padaryti leidžiama tik gavus aiškų jūsų sutikimą. Su neteisėtai naudojama tapatybe susiję duomenys prieinami tik institucijoms, kurios turi prieigos prie perspėjimo, paskelbto dėl asmens, piktnaudžiaujančio jūsų tapatybe, teisę, jie gali būti naudojami tik siekiant išvengti neteisingo tapatybės nustatymo. Perspėjimas su jūsų duomenimis turi būti pašalintas tuo pačiu metu kaip ir perspėjimas dėl asmens, kuris piktnaudžiauja jūsų tapatybe, arba, Jūsų prašymu, anksčiau.

Kokios yra asmenų teisės, susijusios su SIS saugomais jų duomenimis?

Jei asmuo mano, kad jo asmeninė informacija buvo netinkamai panaudota, kad ją reikia ištaisyti arba ištrinti, jis gali pasinaudoti SIS teisės aktuose pripažintomis duomenų apsaugos teisėmis. T. y.:

 • teise susipažinti su SIS saugomais asmens duomenimis,
 • teise ištaisyti netikslius asmens duomenis arba reikalauti, kad neteisėtai saugomi asmens duomenys būtų ištrinti,
 • teise kreiptis į teismus ar kompetentingas institucijas, kad asmens duomenys būtų ištaisyti ar ištrinti arba skirta kompensacija už bet kokią žalą, patirtą dėl duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimų.

SIS teisės aktais asmeniui suteikiama teisė pagal nacionalines taisykles pareikšti ieškinį kompetentingai institucijai (įskaitant teismą), kad gautų informaciją, prieigą prie duomenų, galėtų juos ištaisyti, ištrinti arba gauti kompensaciją (jei asmuo patiria žalą) dėl su juo susijusio perspėjimo.

SIS naudojančios šalys tarpusavyje susitarė užtikrinti teismų ar institucijų priimtų galutinių sprendimų vykdymą. Šis susitarimas reiškia, kad vienos šalies teismo ar kompetentingos institucijos priimtas sprendimas turėtų būti pripažįstamas ir vykdomas visose SIS naudojančiose šalyse.

Šiomis teisėmis galima naudotis bet kurioje šalyje, kurioje naudojama SIS. Nacionalinės prašymų susipažinti su informacija procedūros ir kontaktiniai punktai nurodyti išsamiame vadove.