Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Migration and Home Affairs

Toegangsrechten en gegevensbescherming

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Het SIS stelt strenge eisen aan de kwaliteit en de bescherming van gegevens. Het basisprincipe is dat het land dat de signalering heeft ingevoerd, verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. Dat land moet ervoor zorgen dat de gegevens juist, actueel en rechtmatig ingevoerd en opgeslagen zijn.

De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zien toe op de toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften in hun respectieve landen, terwijl de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming controleert hoe de gegevensbeschermingsvoorschriften worden toegepast in het centrale systeem dat door eu-LISA wordt beheerd. Beide niveaus werken samen om een gecoördineerd toezicht van begin tot eind te waarborgen.

Indien gegevens over een persoon worden opgeslagen, heeft die persoon het recht te verzoeken om toegang tot de gegevens. De betrokkene kan deze gegevens inzien en zich ervan vergewissen dat alles wat over hem of haar is opgeslagen, juist is en rechtmatig is ingevoerd. Indien dit niet het geval is, heeft de betrokkene het recht te verzoeken om correctie of verwijdering.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat mijn identiteit wordt misbruikt door een in het SIS geregistreerde persoon?

Soms worden valse identiteitsdocumenten of identiteitsdocumenten die aan iemand anders toebehoren, gebruikt bij het plegen van strafbare feiten of bij een poging om het Schengengebied binnen te komen of er te verblijven. Dit kan tot problemen leiden voor de legitieme bezitter van de identiteit. Als u denkt dat dit u is overkomen, moet u contact opnemen met uw nationale contactpunt voor toegangsverzoeken en dit rapporteren. Om de gevolgen voor u te beperken, kan het nationale contactpunt (met uw instemming) sommige of alle van de volgende gegevens over u in een SIS-signalering opnemen:

 • achternamen;
 • voornamen;
 • namen bij de geboorte;
 • voorheen gebruikte namen, en aliassen, zo mogelijk afzonderlijk;
 • bijzondere, onveranderlijke objectieve fysieke kenmerken;
 • geboorteplaats;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • foto’s en gezichtsopnamen;
 • vingerafdrukken, handpalmafdrukken of beide;
 • alle voorgaande en huidige nationaliteiten;
 • de categorie van uw identificatiedocumenten;
 • het land van afgifte van uw identificatiedocumenten;
 • het (de) nummer(s) van uw identificatiedocumenten;
 • de datum(s) van afgifte van uw identificatiedocumenten;
 • uw adres;
 • de naam van uw vader;
 • de naam van uw moeder.

Dit is alleen toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming. De aan de misbruikte identiteit gekoppelde gegevens zijn alleen toegankelijk voor de autoriteiten die recht van toegang hebben tot de signalering die is opgenomen voor de persoon die uw identiteit misbruikt, en kunnen alleen worden gebruikt om verkeerde identificatie te voorkomen. De signalering van uw gegevens moet tegelijk met de signalering van de persoon die uw identiteit misbruikt worden verwijderd — of eerder, als u daarom verzoekt.

Welke rechten hebben personen met betrekking tot gegevens die over hen in het SIS zijn opgeslagen?

Indien een persoon van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens zijn misbruikt of moeten worden gecorrigeerd of verwijderd, kan hij of zij een beroep doen op de in de SIS-wetgeving erkende rechten inzake gegevensbescherming. Het gaat daarbij om:

 • het recht op toegang tot de in het SIS opgeslagen persoonsgegevens;
 • het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onrechtmatig opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om zich tot de rechter of de bevoegde autoriteiten te wenden om persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, of om schadevergoeding te krijgen voor eventuele schade die het gevolg is van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De SIS-wetgeving verleent een persoon het recht om overeenkomstig de nationale voorschriften bij de bevoegde autoriteit, waaronder een rechterlijke instantie, een vordering in te stellen om informatie te verkrijgen, toegang te krijgen tot een signalering die op hem of haar betrekking heeft, deze te laten corrigeren of verwijderen, of schadevergoeding te krijgen (indien de persoon schade lijdt).

Landen die gebruikmaken van het SIS zijn onderling overeengekomen dat definitieve beslissingen van rechtbanken of autoriteiten worden uitgevoerd. Deze overeenkomst houdt in dat een beslissing van een rechtbank of een bevoegde autoriteit in één land in alle landen die het SIS gebruiken moet worden erkend en uitgevoerd.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in elk land dat het SIS gebruikt. De nationale procedures en contactpunten voor toegangsverzoeken zijn gebundeld in een uitgebreide handleiding.