Направо към основното съдържание
Migration and Home Affairs

Права на достъп и защита на данните

Как са защитени личните данни?

Съществуват строги изисквания относно качеството и защитата на данните в ШИС. Основният принцип е, че държавата, която подава даден сигнал, носи отговорност за неговото съдържание. Тази държава трябва да се погрижи данните да са точни и актуални и да се въвеждат и съхраняват по законен начин.

Националните органи за защита на данните упражняват надзор върху прилагането на правилата за защита на данните в съответните държави, а Европейският надзорен орган по защита на данните следи как се прилагат правилата за защита на данните в централната система, управлявана от eu-LISA. Двете равнища се допълват, за да се осигури координиран цялостен надзор.

Ако се съхраняват данни за дадено лице, това лице има право да поиска достъп до данните. След като получи достъп до данните, лицето може да провери дали всичко, което се съхранява за него, е точно и законно въведено. Ако това не е така, лицето има право да поиска коригиране или заличаване на данните.

Какво мога да направя, ако подозирам, че лице, регистрирано в ШИС, злоупотребява със самоличността ми?

Понякога при извършване на престъпления или при опит за влизане или пребиваване в Шенгенското пространство се използват фалшиви документи за самоличност или документи за самоличност, принадлежащи на друго лице. Това може да доведе до проблеми за законните притежатели на документите за самоличност. Ако смятате, че това се е случило на вас, трябва да се свържете с вашето национално звено за контакт за достъп и да му съобщите за това. Едно от действията, които то може да предприеме, за да се намалят последиците за вас, е да добави някои или всички от следните данни за вас (с вашето съгласие) към сигнал в ШИС:

 • фамилни имена
 • собствени имена
 • рождени имена
 • предишни имена и псевдоними, които могат да бъдат въведени отделно
 • конкретни, обективни физически характерни особености, които не могат да се променят
 • място на раждане
 • дата на раждане
 • пол
 • снимки и лицеви изображения
 • пръстови отпечатъци, дланови отпечатъци или и двете
 • всяко гражданство, притежавано от вас
 • категория на вашите документи за самоличност
 • държава, издала вашите документи за самоличност
 • номер(а) на вашите документи за самоличност
 • дата на издаване на вашите документи за самоличност
 • вашия адрес
 • име на вашия баща
 • име на вашата майка

Това е разрешено само с вашето изрично съгласие. Данните, свързани със злоупотребата със самоличност, са достъпни само за органите, които имат право на достъп до сигнала, подаден за лицето, което злоупотребява с вашата самоличност, и могат да се използват само за избягване на погрешно установяване на самоличността. Сигналът с вашите данни трябва да бъде заличен едновременно със сигнала за лицето, което злоупотребява със самоличността ви, или по-рано, ако поискате това.

Какви права имат хората по отношение на данните за тях, съхранявани в ШИС?

Ако дадено лице счита, че с личните му данни е злоупотребено или че те трябва да бъдат коригирани или заличени, то може да се възползва от правата за защита на данните, предвидени в законодателството за ШИС. Това са:

 • право на достъп до личните данни, съхранявани в ШИС
 • право на коригиране на неточни лични данни или на изтриване на неправомерно съхранявани лични данни
 • право на сезиране на съда или компетентните органи с цел коригиране или изтриване на лични данни или с цел получаване на обезщетение за вреди, понесени в резултат на нарушения на законодателството за защита на личните данни.

Законодателството за ШИС дава право на дадено лице да предприеме действия пред компетентния орган, включително съда, съгласно националните правила за получаване на информация, достъп, коригиране, заличаване или получаване на обезщетение (ако лицето е претърпяло вреди) във връзка със сигнал, който се отнася до него.

Държавите, които използват ШИС, са се споразумели да изпълняват окончателните решения, постановени от съдилищата или компетентните органи. Това означава, че решение, взето от съд или компетентен орган в една държава, следва да бъде признато и изпълнено във всички държави, които използват ШИС.

Тези права могат да бъдат упражнени във всяка държава, която използва ШИС. Подробно ръководство съдържа информация за националните процедури и звената за контакт във връзка с искания за достъп.