Skip to main content
Migration and Home Affairs

Õigus tutvuda andmetega ja andmekaitse

Kuidas kaitstakse isikuandmeid?

SISis kehtivad andmete kvaliteedile ja andmekaitsele ranged nõuded. Aluspõhimõte on, et hoiatusteate sisestanud riik vastutab selle sisu eest. Kõnealune riik peab tagama, et andmed on täpsed, ajakohastatud ning õiguspäraselt sisestatud ja säilitatud.

Riiklikud andmekaitseasutused teevad järelevalvet andmekaitse-eeskirjade kohaldamise üle oma riigis ning Euroopa Andmekaitseinspektor jälgib, kuidas kohaldatakse andmekaitse-eeskirju eu-LISA hallatavas kesksüsteemis. Mõlemad tasandid teevad koostööd, et tagada algusest lõpuni koordineeritud järelevalve.

Kui andmeid säilitatakse isiku kohta, on sellel isikul õigus taotleda andmetele juurdepääsu. Oma andmetega tutvudes saab isik veenduda, et kõik tema kohta säilitatavad andmed on õiged ja õiguspäraselt sisestatud. Vastasel juhul on isikul õigus taotleda andmete parandamist või kustutamist.

Mida ma saan teha, kui kahtlustan, et SISis registreeritud isik kuritarvitab minu identiteeti?

Mõnikord kasutatakse kuritegude toimepanemise ajal või Schengeni alale sisenemise või seal viibimise katsel võltsitud isikut tõendavaid dokumente või teisele isikule kuuluvaid isikut tõendavaid dokumente. See võib põhjustada probleeme identiteedi seaduslikule omanikule. Kui arvate, et see on teiega juhtunud, peaksite ühendust võtma oma riikliku kontaktpunktiga ja neile oma murest rääkima. Teile avalduva mõju vähendamiseks saab kontaktpunkt teie nõusolekul lisada SISi hoiatusteatele mõned või kõik järgmised andmed teie kohta:

 • perekonnanimed;
 • eesnimed;
 • sünnijärgsed nimed;
 • varem kasutatud nimed ning kõik varjunimed, mis võimaluse korral sisestatakse eraldi;
 • erilised ja objektiivsed muutumatud füüsilised tundemärgid;
 • sünnikoht;
 • sünniaeg;
 • sugu;
 • fotod ja näokujutised;
 • sõrmejäljed, peopesajäljed või mõlemad;
 • kodakondsused;
 • teie isikut tõendavate dokumentide kategooria;
 • riik, mis andis välja teie isikut tõendavad dokumendid;
 • teie isikut tõendavate dokumentide number(numbrid);
 • teie isikut tõendavate dokumentide väljaandmise kuupäev;
 • teie aadress;
 • teie isa nimi;
 • teie ema nimi.

Nende andmete lisamine on lubatud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Identiteedi kuritarvitamisega seotud andmetele pääsevad ligi ainult asutused, kellel on juurdepääs hoiatusteatele, mis on sisestatud teie identiteeti kuritarvitava isiku kohta, ning neid andmeid saab kasutada üksnes väärtuvastamise vältimiseks. Teie andmeid sisaldav hoiatusteade tuleb eemaldada samal ajal kui eemaldatakse hoiatusteade teie identiteeti kuritarvitava isiku kohta või varem, kui te seda taotlete.

Millised õigused on inimestel seoses nende kohta SISis säilitatavate andmetega?

Kui isik leiab, et tema isikuandmeid on kuritarvitatud, neid on vaja parandada või kustutada, võib ta kasutada SISi õigusaktides tunnustatud andmekaitseõigusi. Need on järgmised:

 • õigus pääseda juurde SISis säilitatavatele isikuandmetele;
 • õigus parandada ebatäpseid isikuandmeid või lasta ebaseaduslikult salvestatud isikuandmed kustutada;
 • õigus pöörduda kohtusse või pädevasse asutusse, et parandada või kustutada isikuandmeid või saada hüvitist andmekaitsealaste õigusaktide rikkumise läbi tekkinud kahju eest.

SISi õigusaktid annavad isikule õiguse algatada siseriiklike õigusnormide alusel menetlus pädevas asutuses, sealhulgas kohtus, et saada teavet, tutvuda andmetega, neid parandada, kustutada või saada hüvitist (kui isik kannab kahju) seoses teda käsitleva hoiatusteatega.

SISi kasutavad riigid on vastastikku kokku leppinud kohtute või ametiasutuste tehtud lõplike otsuste täitmisele pööramises. See kokkulepe tähendab, et ühe riigi kohtu või pädeva asutuse tehtud otsust tuleks tunnustada ja täita kõikides SISi kasutavates riikides.

Neid õigusi võib kasutada igas SISi kasutavas riigis. Juurdepääsutaotluste tegemiseks vajalikud riiklikud menetlused ja kontaktpunktid on koondatud põhjalikku juhendisse.