Направо към основното съдържание
Migration and Home Affairs

Какво е ШИС и как функционира?

Обновени функции на ШИС от 2023 г.

Обмен на информация

Чрез ШИС се обменят нови категории сигнали и повече данни, така че органите в държавите, които използват ШИС, разполагат с по-пълна и по-надеждна информация.

Биометрични данни

От март 2023 г. ШИС съдържа следните видове биометрични данни, които се използват за потвърждаване и проверка на самоличността на лицата, регистрирани в системата:

 • снимки
 • дланови отпечатъци
 • пръстови отпечатъци
 • следи от пръсти
 • следи от длани
 • ДНК данни (само във връзка с изчезнали лица).

Пръстовите отпечатъци, длановите отпечатъци, следите от пръсти и следите от длани се използват за биометрично търсене чрез автоматизираната система за дактилоскопична идентификация в ШИС.

В ШИС все още не се използва технология за разпознаване на снимки и лицеви изображения. Комисията трябва да представи доклад относно наличността, готовността и надеждността на тази технология, преди тя да може да бъде въведена. Ще се проведат консултации с Европейския парламент във връзка с доклада. След като тази технология бъде въведена в ШИС, държавите ще могат да използват тези инструменти на редовните гранични контролно-пропускателни пунктове. След това Комисията може да приема делегирани актове за определяне на други обстоятелства, при които снимки и лицеви изображения могат да се използват за установяване на самоличността на лица.

Борба с тероризма

Обменя се повече информация за лица и вещи, свързани с терористични дейности. Това дава възможност на националните органи по-добре да разследват и предотвратяват тежки престъпления и тероризъм.

От март 2021 г. насам Европол може да търси „съвпадения“ по сигнали в ШИС, свързани с терористични престъпления. Европол обменя допълнителна информация с държавите относно сигнали в ШИС, свързани с терористични престъпления, чрез бюрата SIRENE.

Уязвими лица

Компетентните органи могат да подават сигнали за изчезнали лица, които включват допълнителни данни. Те могат също така да подават в системата превантивни сигнали с цел защита на определени категории уязвими лица (деца, изложени на риск от отвличане, или потенциални жертви на тероризъм, трафик на хора, основано на пола насилие или въоръжени конфликти/военни действия).

Незаконна миграция

Решенията за връщане са част от информацията, обменяна в рамките на системата. Целта е да се подобри ефективното изпълнение на тези решения. Държавите трябва да въвеждат сигнали за отказ за влизане или пребиваване на лица, за които е установено, че пребивават незаконно в ЕС, след като са им наложени забрани за влизане в съответствие с директивата относно връщането.

Сътрудничеството между органите за регистрация вече обхваща регистрацията на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и огнестрелни оръжия

Националните служби, отговарящи за регистрацията на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и огнестрелни оръжия, могат да използват ШИС, за да проверяват правния статут на вещи, които са им представени за регистрация.

 • Службите за регистрация на плавателни съдове имат достъп само до сигналите в ШИС за плавателни съдове и двигатели на плавателни съдове.
 • Службите за регистрация на въздухоплавателни средства имат достъп само до сигналите в ШИС за въздухоплавателни средства и авиационни двигатели.
 • Службите за регистрация на огнестрелни оръжия имат достъп само до сигналите за арест с цел предаване или екстрадиране, сигналите за целите на дискретно наблюдение, задълбочени проверки или специфичен контрол и сигналите за огнестрелни оръжия за изземване или използване като доказателство.

Подобрен достъп за агенциите на ЕС

Европол има достъп до всички категории сигнали в ШИС и обменя допълнителна информация с държавите относно сигнали, свързани с престъпления в рамките на неговата компетентност. В момента се работи по осигуряването на достъп до ШИС на оперативните екипи на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Други подготвяни актуализации

На 6 юли 2022 г. Европейският парламент и Съветът приеха нов регламент, който дава възможност на Европол да предлага държавите от ЕС да въвеждат в ШИС сигнали за заподозрени терористи и престъпници въз основа на информация от държави извън ЕС. Регламентът влезе в сила на 1 август 2022 г. Тази нова функция е в процес на разработване.

Хронология на промените в ШИС

 1. Март 2023 г.

  Обновената ШИС започна да функционира пълноценно.

 2. Декември 2018 г.

  Регламентите влязоха в сила на 28 декември 2018 г.

 3. Декември 2016 г.

  Комисията представи три предложения за регламенти за подобряване и разширяване на използването на ШИС, обхващащи създаването, функционирането и използването на системата за:

  • управление на границите 
  • полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
  • връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

Сигнали в ШИС и права на личността

Сигналите в ШИС съдържат информация за конкретни лица или вещи, както и указания за органите какво да правят след намирането на тези лица или вещи.

Специализираните национални бюра SIRENE, намиращи се във всяка държава, служат като единни звена за контакт за обмен на допълнителна информация и координиране на действията, свързани със сигналите в ШИС.

Всички субекти на данни имат право на:

 • достъп до данните, свързани с тях
 • коригиране на неточни данни или заличаване на данни, които се съхраняват неправомерно в системата.

Всеки, за когото е подаден сигнал за връщане или сигнал за отказ за влизане и/или пребиваване, има право да бъде информиран за сигнала.

Всички субекти на данни имат право да сезират съд или компетентен орган с цел достъп до данни или тяхното коригиране или заличаване или с цел получаване на обезщетение за вреди, понесени в резултат на нарушения на законодателството за защита на личните данни, в която и да е от държавите, използващи ШИС.

Свързани документи

Основна насока26 Септември 2022 г.
Обновена ШИС — представяне
Renewed SIS - presentation
български
(2.07 MB - PDF)
Изтегляне
Основна насока20 Aприл 2023 г.
Обновена ШИС — цифрова брошура
Renewed SIS - digital leaflet
български
(985.3 KB - PDF)
Изтегляне