Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Migration and Home Affairs

X'inhi s-SIS u kif taħdem?

Allert imdaħħal fis-SIS minn pajjiż wieħed isir disponibbli f’ħin reali fil-pajjiżi l-oħra kollha li jużaw is-SIS, sabiex l-awtoritajiet kompetenti fl-UE kollha jkunu jistgħu jsibu l-allert.

Teknikament, is-SIS tikkonsisti mill-komponenti li ġejjin:

 • sistema ċentrali
 • sistemi nazzjonali tas-SIS fil-pajjiżi kollha li jużaw is-SIS
 • network bejn is-sistemi

Kull pajjiż li juża s-SIS huwa responsabbli għall-istabbiliment, it-tħaddim u l-manutenzjoni tas-sistema u l-istrutturi nazzjonali tiegħu. Il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għas-superviżjoni ġenerali, l-evalwazzjoni tas-sistema, u l-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni u delegati dwar kif jaħdmu s-SIS u s-SIRENE. L-Aġenzija tal-UE għal sistemi tal-IT fuq skala kbira (eu-LISA) hija responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-sistema ċentrali u n-network.

Allerti tas-SIS u drittijiet tal-individwu

Allert tas-SIS fih informazzjoni dwar persuna jew oġġett partikolari kif ukoll struzzjonijiet għall-awtoritajiet dwar x’għandhom jagħmlu meta jsibu dik il-persuna jew dak l-oġġett.

L-Uffiċċji SIRENE nazzjonali speċjalizzati li jinsabu f’kull pajjiż iservu bħala punti uniċi ta’ kuntatt għall-iskambju ta’ informazzjoni addizzjonali u għall-koordinazzjoni ta’ attivitajiet relatati mal-allerti tas-SIS.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li:

 • jaċċessaw id-data relatata magħhom
 • jikkoreġi data mhux preċiża jew iħassru data maħżuna illegalment fis-sistema

Kull min ikun is-suġġett ta’ allerti għal ritorni jew allerti għal rifjut ta’ dħul u ta’ soġġorn għandu d-dritt li jiġi infurmat dwar l-allert.

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jressqu proċedimenti quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti biex jaċċessaw, jikkoreġu jew iħassru data jew biex jiksbu kumpens għad-danni mġarrba minn ksur tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi li jużaw is-SIS. 

Sistema mġedda

Skeda ta’ żmien għall-bidliet fis-SIS

 1. Diċembru 2016

  Il-Kummissjoni ppreżentat tliet proposti għal regolamenti biex jittejjeb u jiġi estiż l-użu tas-SIS, li jkopru l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema għal:

  • ġestjoni tal-fruntieri 
  • kooperazzjoni tal-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali
  • ir-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz b’residenza illegali
 2. Diċembru 2018

  Ir-regolamenti daħlu fis-seħħ fit-28 ta’ Diċembru 2018.

 3. Ħarifa 2022

  Is-SIS imġedda se titnieda u ssir kompletament operattiva.

Funzjonalitajiet tas-SIS, mill-ħarifa tal-2022

Kondiviżjoni ta’ informazzjoni

Kategoriji ġodda ta’ allerti u aktar data se jiġu kondiviżi permezz tas-SIS, filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni aktar kompluta u aktar affidabbli disponibbli għall-awtoritajiet f’pajjiżi li jużaw is-SIS.

Bijometrija

Is-SIS se jkun fiha t-tipi ta’ bijometrija li ġejjin biex tiġi kkonfermata u vverifikata l-identità tal-persuni rreġistrati fis-sistema:

 • ritratti
 • marki tal-pala tal-id
 • marki tas-swaba'
 • traċċi tas-swaba'
 • traċċi tal-pala tal-id
 • rekords tad-DNA (fir-rigward ta’ persuni neqsin biss)

Il-marki tas-swaba’, il-marki tal-pala tal-id, it-traċċi tas-swaba’ u t-traċċi tal-pala tal-id se jintużaw għal tfittxijiet bijometriċi permezz tas-sistema awtomatizzata għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' fis-SIS.

Is-SIS għadha ma tużax teknoloġija ta’ rikonoxximent tar-ritratti u tal-immaġni tal-wiċċ. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapport dwar id-disponibbiltà, l-istat ta’ tħejjija u l-affidabbiltà ta’ tali teknoloġija qabel ma dan ikun jista’ jiġi stabbilit. Il-Parlament Ewropew se jiġi kkonsultat dwar il-proposta. Ladarba din it-teknoloġija tiddaħħal fis-seħħ fis-SIS, il-pajjiżi se jkunu jistgħu jużaw dawn l-għodod f’punti ta’ qsim regolari tal-fruntieri. Wara dan, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti delegati li jiddeterminaw ċirkostanzi oħra li fihom jistgħu jintużaw ritratti u immaġnijiet tal-wiċċ biex jiġu identifikati l-persuni. 

Ġlieda kontra t-terroriżmu

Se tiġi kondiviża aktar informazzjoni dwar persuni u oġġetti involuti f’attivitajiet relatati mat-terroriżmu, li tippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jsegwu u jipprevjenu aħjar reati serji u terroriżmu.

Minn Marzu 2021, il-pajjiżi qasmu t-tiftix ta’ konkordanzi dwar allerti tas-SIS relatati ma’ reati terroristiċi mal-Europol. Il-Europol tiskambja informazzjoni supplimentari ma’ pajjiżi dwar l-allerti tas-SIS relatati ma’ reati terroristiċi permezz tal-Uffiċċji SIRENE.

Persuni vulnerabbli

L-awtoritajiet kompetenti se joħorġu allerti dwar persuni neqsin li jinkludu data addizzjonali. Jistgħu wkoll idaħħlu allerti preventivi fis-sistema biex jipproteġu ċerti kategoriji ta’ persuni vulnerabbli (tfal f’riskju ta’ ħtif jew vittmi potenzjali tat-terroriżmu, traffikar tal-bnedmin, vjolenza abbażi tal-ġeneru, jew kunflitt armat/ostilitajiet).

Migrazzjoni irregolari

Id-deċiżjonijiet ta’ ritorn se jkunu parti mill-informazzjoni kondiviża fis-sistema biex jittejjeb l-infurzar effettiv ta’ dawn id-deċiżjonijiet. Il-pajjiżi jridu jdaħħlu allerti dwar rifjut ta' dħul jew soġġorn dwar persuni li jinstabu li qed joqogħdu fl-UE illegalment u li huma soġġetti għal projbizzjonijiet fuq id-dħul maħruġa f’konformità mad-Direttiva dwar ir-Ritorn. 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni estiża għar-reġistrazzjoni tad-dgħajjes, l-inġenji tal-ajru u l-armi tan-nar

Is-servizzi nazzjonali responsabbli għar-reġistrazzjoni ta’ dgħajjes, inġenji tal-ajru u armi tan-nar se jikkonsultaw is-SIS sabiex jivverifikaw l-istatus legali tal-oġġetti ppreżentati lilhom għar-reġistrazzjoni.

 • Is-servizzi tar-reġistrazzjoni tad-dgħajjes għandhom aċċess biss għall-allerti tas-SIS dwar id-dgħajjes u l-magni tad-dgħajjes. 
 • Is-servizzi ta’ reġistrazzjoni tal-inġenji tal-ajru għandhom aċċess biss għall-allerti dwar inġenji tal-ajru u magni tal-inġenji tal-ajru. 
 • Is-servizzi tar-reġistrazzjoni tal-armi tan-nar għandhom aċċess biss għal allerti għall-arrest għal finijiet ta' konsenja jew ta' estradizzjoni, allerti għal verifiki diskreti, ta' investigazzjoni u speċifiċi u allerti dwar armi tan-nar għal qbid jew użu bħala evidenza.

Aċċess imtejjeb għall-Aġenziji tal-UE

Il-Europol għandha aċċess għall-kategoriji kollha ta’ allerti fis-SIS u bdiet tiskambja informazzjoni supplimentari ma’ pajjiżi dwar allerti relatati ma’ reati li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. It-timijiet operazzjonali tat-timijiet operattivi tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta ngħataw aċċess għas-SIS għall-fini li jwettqu l-kompiti tagħhom fil-hotspots.

Aġġornamenti oħra li qed jitħejjew

Qed jiġi nnegozjat regolament ġdid li jippermetti lill-Europol tipproponi li l-pajjiżi li jużaw is-SIS idaħħlu allerti dwar terroristi u kriminali suspettati fis-SIS abbażi ta’ informazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE. L-implimentazzjoni ta’ din il-karatteristika l-ġdida se tibda mal-adozzjoni.

Pajjiżi li jużaw is-SIS

Is-SIS hija operattiva fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE u l-pajjiżi assoċjati ma’ Schengen (l-Iżvizzera, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda).

Dokumenti relatati

SIS imġedda — preżentazzjoni
Malti
(2.24 MB - PDF)
Iddawnlowdja
SIS imġedda — fuljett diġitali
Malti
(1022.78 KB - PDF)
Iddawnlowdja