Направо към основното съдържание
Migration and Home Affairs

Сътрудничество по SIRENE

SIRENE означава supplementary information request at the national entries (искане за допълнителна информация от националните вписвания).

Всяка държава, която използва ШИС, е създала национално бюро SIRENE, което работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и отговаря за обмена на информация и координацията на дейностите, свързани със сигналите в ШИС. Европол също има бюро SIRENE. 

Ефективното сътрудничество по SIRENE е от ключово значение за ефективното функциониране на ШИС. Сътрудничеството между държави и между държави и Европол може да бъде тип „една с една“ или „една с много“ и трябва да е свързано с конкретен сигнал в ШИС. За да се гарантират бързи, поверителни и ефикасни последващи действия по случаите, комуникацията се осъществява чрез стандартизирани формуляри посредством защитена мрежа.

Задачите на националните бюра SIRENE включват:

  • предоставяне на допълнителна информация относно сигнали
  • валидиране на сигнали за лица, издирвани за арест
  • установяване на контакт с държавата, която е подала сигнала, когато има резултат и са предприети необходимите действия
  • установяване на контакт с държавата, която е подала сигнала, когато необходимите действия не могат да бъдат предприети
  • упражняване на надзор върху качеството на данните и съвместимостта на сигналите
  • координиране на трансграничните дейности, свързани със сигнали в ШИС
  • разглеждане на искания за достъп до лични данни.

Списъкът на националните бюра SIRENE се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.