Skip to main content
Migration and Home Affairs

Sirene står för ”begäran om kompletterande uppgifter vid det nationella gränsövergångsstället”.

Alla länder som använder SIS måste inrätta ett nationellt Sirenkontor, som ska vara bemannat dygnet runt, året runt. Kontoret ansvarar för informationsutbyte och samordning med koppling till SIS-larm. Europol har också ett eget Sirenkontor. 

Ett effektivt Sirensamarbete är avgörande för att SIS ska fungera effektivt. Samarbetet mellan länderna, och mellan länderna och Europol, kan vara på ”en till en”-basis eller ”en till många”-basis, men måste vara kopplat till ett visst SIS-larm. För att garantera en snabb, konfidentiell och effektiv uppföljning av ärendena kommunicerar man via standardformulär i ett säkert nätverk.

De nationella Sirenkontoren gör bland annat följande:

  • Sammanställer tilläggsinformation om larmen.
  • Validerar larm om personer som är efterlysta och ska gripas.
  • Kontaktar det land som har utfärdat ett larm när man har en träff och den begärda åtgärden har vidtagits.
  • Kontaktar det land som har utfärdat larmet när den begärda åtgärden inte går att vidta.
  • Övervakar datakvaliteten och överensstämmelsen mellan larmen.
  • Samordnar aktiviteter över gränserna som rör SIS-larm.
  • Handlägger ansökningar om att få tillgång till personuppgifter.

Listan över de nationella Sirenkontoren publiceras i EU:s officiella tidning.