Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

SIRENE je zkratka pro Supplementary Information Request at National Entry (žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů).

V každé zemi, která používá SIS, je zřízena vnitrostátní centrála SIRENE, která je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a odpovídá za výměnu informací a koordinaci činností souvisejících se záznamy v SIS. Centrálu SIRENE zřídil rovněž Europol. 

Účinná spolupráce v rámci SIRENE má pro efektivní fungování SIS zásadní význam. Spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a mezi těmito zeměmi a Europolem může mít formu individuální (one-to-one) nebo hromadnou (one-to-many) a musí být propojena s konkrétním záznamem v SIS. V zájmu zajištění rychlého, důvěrného a účinného sledování případů probíhá komunikace prostřednictvím standardizovaných formulářů přes zabezpečenou síť.

Mezi úkoly vnitrostátních centrál SIRENE patří:

  • poskytování doplňujících informací o záznamech
  • potvrzování záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení
  • navázání kontaktu se zemí, která záznam pořídila, pokud byla nalezena shoda a bylo přijato požadované opatření
  • kontaktování země, která záznam pořídila, pokud požadované opatření nelze přijmout
  • dohled nad kvalitou údajů a kompatibilitou záznamů
  • koordinace přeshraničních činností souvisejících se záznamy v SIS
  • vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům

Seznam vnitrostátních centrál SIRENE je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.