Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Migration and Home Affairs

Το ακρωνύμιο SIRENE σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων «Supplementary Information Request at the National Entries» (Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις).

Κάθε χώρα που χρησιμοποιεί το SIS έχει συστήσει εθνικό τμήμα SIRENE, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και είναι αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις καταχωρίσεις SIS. Η Ευρωπόλ έχει επίσης συστήσει τμήμα SIRENE. 

Η αποδοτική συνεργασία των τμημάτων SIRENE είναι καίριας σημασίας για την αποδοτική λειτουργία του SIS. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών, καθώς και μεταξύ των χωρών και της Ευρωπόλ, μπορεί να είναι σε βάση «ένας προς έναν» ή «ένας προς πολλούς» και πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένη καταχώριση στο SIS. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία, εμπιστευτική και αποδοτική παρακολούθηση των υποθέσεων, η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένων εντύπων σε ασφαλές δίκτυο.

Τα καθήκοντα των εθνικών τμημάτων SIRENE περιλαμβάνουν:

  • παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με καταχωρίσεις
  • επικύρωση καταχωρίσεων για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη
  • επικοινωνία με τη χώρα που εξέδωσε την καταχώριση όταν έχει γίνει αντιστοίχιση και έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα
  • επικοινωνία με τη χώρα που εξέδωσε την καταχώριση όταν δεν είναι δυνατή η λήψη των απαιτούμενων μέτρων
  • εποπτεία της ποιότητας των δεδομένων και της συμβατότητας των καταχωρίσεων
  • συντονισμός των διασυνοριακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις SIS
  • διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ο κατάλογος των εθνικών τμημάτων SIRENE δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.