Skip to main content
Migration and Home Affairs

Lühend SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) tähistab täiendava teabe taotlemist riiklikest kannetest.

Iga SISi kasutav riik on asutanud riikliku SIRENE büroo, mis töötab 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas ning vastutab teabe vahetamise ja SISi hoiatusteadetega seotud tegevuse koordineerimise eest. Ka Europol on loonud SIRENE büroo. 

Tõhus SIRENE koostöö on SISi sujuva toimimise aluseks. Riikidevaheline ning riikide ja Europoli vaheline koostöö võib olla kahe- või mitmepoolne ning see peab olema seotud konkreetse SISi hoiatusteatega. Selleks et tagada juhtumite kiire, konfidentsiaalne ja tõhus jälgimine, toimub teabevahetus standardvormide teel turvalise võrgu kaudu.

Riiklike SIRENE büroode ülesanded on järgmised:

  • anda täiendavat teavet hoiatusteadete kohta;
  • kinnitada vahi alla võtmiseks tagaotsitavaid isikuid käsitlevad hoiatusteated;
  • võtta ühendust hoiatusteate sisestanud riigiga, kui otsitav isik või ese on leitud ja vajalikud meetmed on võetud;
  • võtta ühendust hoiatusteate sisestanud riigiga, kui vajalikku meedet ei ole võimalik võtta;
  • teha järelevalvet andmete kvaliteedi ja hoiatusteadete ühilduvuse üle;
  • koordineerida SISi hoiatusteadetega seotud piiriülest tegevust;
  • menetleda isikuandmetele juurdepääsu taotlusi.

Riiklike SIRENE büroode nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.