Skip to main content
Logo Evropské komise
Migration and Home Affairs

Legislativa v oblasti prevence a potírání pohlavního zneužívání dětí

Zvrátit růst pohlavního zneužívání dětí

Pohlavní zneužívání dětí představuje všudypřítomné nebezpečí, jehož intenzita se v současné době zvyšuje. Pachatelé stále častěji používají ke vzájemné komunikaci, sdílení materiálů a oslovování dětí internet. Predátoři pořizují fotografie a videa zaznamenávající zneužití, kterého se dopouštějí v reálném životě, a pak je prostřednictvím internetu sdílejí. Používají webové kamery, mobilní telefony, sociální média nebo jiné online platformy k nátlaku nebo vydírání dětí k nevhodným a nezákonným sexuálním činům.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotografie a videa s pohlavním zneužitím dětí jsou na internetu sdíleny v obrovském měřítku. V roce 2021 nahlásily internetové společnosti 85 milionů takových fotografií a videí.

To, že vím, že pořád existují ty příšerné fotky se mnou a stovky lidí se na to dívají a kdo ví, co ještě, je pro mě naprosto nesnesitelné.

oběť pohlavního zneužívání v dětství, Nizozemsko

Zneužívání a vykořisťování probíhá bez ohledu na hranice států. Fotografie zobrazující trestné činy spáchané v jedné zemi jsou šířeny a sledovány po celém světě. Oběti se přihlásí jen zřídka. Zneužívání se často dopouští osoba z kruhu lidí, kterým dítě důvěřuje, často tam, kde je dítě doma.

Trvalo dlouho, než se objevil terapeut, který by mě neodbyl, že lžu. Nelze vše odbýt s tím, že to nemůže pravda, jenom proto, že je to tak odporné, že se tomu člověk zdráhá uvěřit.

oběť pohlavního zneužívání v dětství, Švédsko

V mnoha případech se zneužívání dostane na povrch, až když jsou pachatelé odhaleni na internetu. Poskytovatelé online služeb hrají zásadní úlohu při oznamování internetového pohlavního zneužívání dětí. Současný systém dobrovolného nahlašování těchto činů bohužel není dostatečně efektivní. Aktuálně pochází 95 % všech hlášení od jediného poskytovatele služeb (Meta). Jako společnost musíme všem technologickým firmám v Evropě uložit povinnost, aby pohlavní zneužívání dětí na internetu odhalovaly a nahlašovaly příslušným orgánům.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

V zájmu řešení tohoto celosvětového problému navrhla EU právní předpisy, které nám pomohou odhalovat, oznamovat případy pohlavního zneužívání dětí na internetu, předcházet jim a podporovat jejich oběti. Všichni neseme zodpovědnost za ochranu našich dětí před sexuálními predátory.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Více než 90 organizací zabývajících se právy dítěte podepsalo otevřený dopis na podporu navrhovaného právního předpisu EU na ochranu dětí před pohlavním zneužíváním. V dopise vyzdvihují, že tento „historicky významný předpis přichází v pravý čas, a to nejen pro Evropu, ale i pro celý svět“. Podporuje jej většina evropských a mezinárodních organizací, které se zasazují o ochranu a bezpečnost dětí. Patří sem Missing Children Europe, Eurochild, Německý dětský fond, ECPAT International, Thorn a mnoho dalších.

Nová pravidla EU proti pohlavnímu zneužívání dětí

Komise navrhuje nové právní předpisy EU, jejichž cílem je pomoci zemím EU:

 • odhalovat a nahlašovat pohlavní zneužívání dětí na internetu
 • předcházet pohlavnímu zneužívání dětí
 • podporovat oběti

Tento právní předpis ukládá poskytovatelům služeb povinnost nahlašovat pohlavní zneužívání dětí online, ke kterému dojde na jejich platformách, a upozornit na něj příslušné orgány, aby mohli být predátoři postaveni před soud. Od poskytovatelů bude rovněž požadováno, aby nahlašovali případy groomingu, což je praktika, kdy sexuální predátoři vytvářejí vztah, důvěru a emocionální vazbu s dětmi, kterými poté manipulují, vykořisťují je a zneužívají.

Další informace o navrhovaných právních předpisech uvádíme v Častých dotazech

Co se stane, pokud tyto právní předpisy nebudou schváleny?

3. srpna 2024 vyprší platnost právních předpisů EU, které poskytovatelům služeb umožňují pokračovat v dobrovolném odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a v odstraňování dětské pornografie. Pokud jejich platnost opravdu vyprší, nebudou již technologické společnosti moci odhalovat, oznamovat a odstraňovat nezákonný obsah v komunikačních službách, jejichž prostřednictvím se dnes nejefektivněji šíří materiály zobrazující pohlavní zneužívání dětí a na nichž nejvíce dochází k navazování kontaktu s dětmi (při tzv. groomingu) – v loňském roce pocházelo z elektronických komunikací 80 % nahlášených případů. Pohlavně zneužívat děti bude pro predátory snazší a častěji zůstanou nepotrestáni.
Pokud naopak bude nový zákon zaveden, chránit děti bude pro technologické společnosti povinné. Zajistěme proto, aby k tomu došlo ještě před 3. srpnem 2024.

Podívejte se na níže uvedená témata a zjistěte, co si v jejich souvislosti tento právní předpis klade za cíl

Odhalování, nahlašování a odstraňování

Cílem navrhovaného právního předpisu EU je vymezit odpovědnost poskytovatelů, pokud jde o vyhledávání a ohlašování dětské pornografie a groomingu v digitálním prostoru, který provozují.

Prevence

Prevence pohlavního zneužívání dětí má zásadní význam pro to, aby byly děti v bezpečí. Na zlepšení této prevence musí účinně spolupracovat vlády a společnosti v celé EU i v ostatních částech světa.

Podpora obětem

Naším cílem je ochrana, podpora a lepší postavení obětí

Středisko EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

V zájmu ochrany dětí v Evropě i na celém světě navrhuje Komise zřídit evropské středisko pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu a pro podporu obětí. Středisko:

 • bude koordinovat opatření v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí od odhalování a nahlašování až po prevenci zneužívání a pomoc obětem
 • bude poskytovat zemím EU odborné znalosti v oblasti prevence zneužívání a podpory obětí
 • bude podporovat donucovací orgány, aby na základě nahlášených případů konaly a děti zachránily
 • poskytne společnostem ukazatele pro vyhledávání a nahlašování pohlavního zneužívání dětí na internetu
 • bude úzce spolupracovat s partnery mimo EU, včetně podobných středisek v USA, Kanadě a Austrálii

Středisko bude spolupracovat se společnostmi, výzkumnými ústavy a donucovacími orgány, usnadní jim výměnu informací a osvědčených postupů a zajistí dohled, transparentnost a odpovědnost.

Podrobnější informací o evropském středisku

Aktuality z oblasti předcházení pohlavnímu zneužívání dětí

 • Zpráva

Jak oznámení o pohlavním zneužívání pomohlo zachránit 140 dětí

Nedávné oznámení poskytovatele online služeb vedlo k zatčení 46 dětských predátorů na Novém Zélandu a k identifikaci více než 100 podezřelých osob v celé EU. V důsledku toho bylo před pohlavním zneužíváním zachráněno více než 140 dětí na celém světě.

 • Zpráva

Co nová legislativa EU proti pohlavnímu zneužívání dětí změní

Evropská unie (EU) připravuje opatření k předcházení a potírání pohlavního zneužívání dětí. 3. srpna 2024 vyprší platnost právních předpisů EU, které poskytovatelům služeb umožňují pokračovat v dobrovolném odhalování a oznamování pohlavního zneužívání dětí na internetu a v odstraňování materiálů s tím souvisejících.

 • Zpráva

Organizace hájící práva dětí na celém světě podporují „historický“ právní předpis na ochranu mladých lidí

V reakci na rychlý nárůst případů pohlavního zneužívání dětí podepsalo více než 70 organizací zabývajících se právy dítěte otevřený dopis na podporu navrhovaného právního předpisu EU na ochranu dětí před pohlavním zneužíváním. V dopise vyzdvihují, že tento „historicky významný předpis přichází v pravý čas, a to nejen pro Evropu, ale i pro celý svět“.