Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Migration and Home Affairs

Przepisy w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go

Walka z coraz powszechniejszym zjawiskiem niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych jest realnym zagrożeniem, którego skala przez cały czas rośnie. Sprawcy coraz częściej wykorzystują internet do komunikowania się, przekazywania sobie materiałów i nawiązywania kontaktów z dziećmi. W realnym życiu fotografują i filmują popełniane przez siebie przestępstwa, a następnie rozpowszechniają je przez internet. Korzystają z kamer internetowych, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych lub innych platform internetowych, aby nakłaniać dzieci do niewłaściwych i nielegalnych czynów seksualnych lub je szantażować.

Zdjęcia i nagrania wideo, na których dzieci są ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych, są udostępniane w internecie na masową skalę. W 2021 r. przedsiębiorstwa internetowe zgłosiły 85 mln takich zdjęć i filmów.

Ciężko mi żyć ze świadomością, że gdzieś w sieci są takie moje okropne zdjęcia, że setki osób mogą je zobaczyć i wykorzystać do nie wiadomo czego.

Ofiara wykorzystywania seksualnego, Holandia

Nadużycia i wykorzystywanie odbywają się w skali międzynarodowej. Obrazy przestępstw popełnionych w jednym kraju są rozpowszechniane i oglądane na całym świecie. Ofiary rzadko zgłaszają się po pomoc. Wykorzystywania często dopuszcza się osoba należąca do kręgu zaufanych osób dziecka, a do przestępstwa dochodzi często w domu rodzinnym.

Bardzo długo to trwało, zanim pojawił się psychoterapeuta, który uwierzył w moje słowa. Wcześniej uważano, że kłamię, bo prawda była po prostu zbyt okrutna.

Ofiara wykorzystywania seksualnego, Szwecja

W wielu przypadkach przestępstwo wychodzi na jaw dopiero wtedy, kiedy działania sprawcy zostaną wykryte w internecie. Dostawcy usług internetowych odgrywają zasadniczą rolę w zgłaszaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Niestety obecny system dobrowolnego zgłaszania nadużyć nie jest wystarczająco skuteczny. Obecnie 95 proc. wszystkich zgłoszeń pochodzi od jednego usługodawcy (Meta). Jako społeczeństwo musimy zobowiązać wszystkie przedsiębiorstwa technologiczne w Europie do wykrywania i zgłaszania władzom niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

Aby rozwiązać ten globalny problem, UE zaproponowała przepisy, które pomogą nam w wykrywaniu przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, zgłaszaniu takich przypadków i zapobieganiu im oraz w zapewnieniu pomocy ofiarom. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by chronić dzieci przed przestępcami seksualnymi.

Nowe unijne przepisy dotyczące walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych

Komisja proponuje nowe unijne przepisy, które pomogą krajom UE:

  • wykrywać i zgłaszać przypadki niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie
  • zapobiegać niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych
  • pomagać ofiarom niegodziwego traktowania.

Przepisy te nakładają na dostawców usług internetowych obowiązek zgłaszania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie na swoich platformach oraz powiadamiania właściwych organów, tak aby przestępcy seksualni mogli zostać ukarani. Dostawcy usług internetowych będą również zobowiązani do zgłaszania przypadków nagabywania. Nagabywanie to sytuacja, w której przestępca buduje z dzieckiem relację zaufania i więź emocjonalną, aby następnie móc nim manipulować i je wykorzystywać.

Więcej informacji o proponowanych przepisach – najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, jeżeli przepisy te nie zostaną zatwierdzone?

3 sierpnia 2024 r. utracą ważność przepisy UE, które umożliwiają dostawcom usług internetowych dalsze dobrowolne wykrywanie i zgłaszanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwanie materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Jeśli te przepisy utracą ważność, przedsiębiorstwa technologiczne nie będą już w stanie wykrywać, zgłaszać ani usuwać nielegalnych treści w usługach komunikacyjnych, które są obecnie najczęściej wykorzystywanym kanałem rozpowszechniania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i uwodzenia dzieci: 80  proc. zgłoszeń w zeszłym roku pochodziło z usług łączności elektronicznej. Ułatwi to przestępcom wykorzystywanie seksualne dzieci i zapewni im bezkarność.
Jeżeli wprowadzone zostaną nowe przepisy, przedsiębiorstwa technologiczne będą miały obowiązek chronić dzieci. Zadbajmy o to, by wprowadzono te przepisy do 3 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji na temat nowych przepisów można znaleźć w artykułach poniżej.

Wykrywanie, zgłaszanie i usuwanie treści

Celem nowych unijnych przepisów jest sprecyzowanie obowiązków dostawców usług internetowych w zakresie wyszukiwania i zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz nagabywania dzieci w przestrzeni cyfrowej, w której działają dostawcy.

Prewencja

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Rządy i firmy w UE i na całym świecie muszą skutecznie współpracować, aby poprawić prewencję.

Pomoc dla ofiar

Naszym celem jest ochrona, wspieranie i wzmacnianie pozycji ofiar.

Unijne centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go

Aby chronić dzieci w Europie i na świecie, Komisja proponuje utworzenie europejskiego centrum, które będzie zapobiegać niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, zwalczać je oraz wspierać ofiary. Zadania centrum:

  • koordynacja działań na rzecz walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych: zapobiegania, wykrywania, zgłaszania oraz pomagania ofiarom
  • zapewnienie krajom UE wiedzy fachowej na temat prewencji oraz pomocy dla ofiar
  • wspieranie organów ścigania w podejmowaniu działań w związku ze zgłoszeniami i w ratowaniu dzieci
  • zapewnienie firmom wskaźników umożliwiających wyszukiwanie i zgłaszanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie
  • ścisła współpraca z partnerami spoza UE, w tym z podobnymi ośrodkami w USA, Kanadzie i Australii.

Centrum będzie współpracować z firmami, instytutami badawczymi i organami ścigania, aby pomóc im w wymianie informacji i najlepszych praktyk, zapewniając nadzór, przejrzystość i rozliczalność.

Więcej informacji o europejskim centrum

Najnowsze wiadomości o zapobieganiu niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych