Przejdź do treści głównej
Migration and Home Affairs

Przepisy w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go

Walka z coraz powszechniejszym zjawiskiem niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych

Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych jest realnym zagrożeniem, którego skala przez cały czas rośnie. Sprawcy coraz częściej wykorzystują internet do komunikowania się, przekazywania sobie materiałów i nawiązywania kontaktów z dziećmi. W realnym życiu fotografują i filmują popełniane przez siebie przestępstwa, a następnie rozpowszechniają je przez internet. Korzystają z kamer internetowych, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych lub innych platform internetowych, aby nakłaniać dzieci do niewłaściwych i nielegalnych czynów seksualnych lub je szantażować.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Zdjęcia i nagrania wideo, na których dzieci są ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych, są udostępniane w internecie na masową skalę. W 2021 r. przedsiębiorstwa internetowe zgłosiły 85 mln takich zdjęć i filmów.

Ciężko mi żyć ze świadomością, że gdzieś w sieci są takie moje okropne zdjęcia, że setki osób mogą je zobaczyć i wykorzystać do nie wiadomo czego.

Ofiara wykorzystywania seksualnego, Holandia

Nadużycia i wykorzystywanie odbywają się w skali międzynarodowej. Obrazy przestępstw popełnionych w jednym kraju są rozpowszechniane i oglądane na całym świecie. Ofiary rzadko zgłaszają się po pomoc. Wykorzystywania często dopuszcza się osoba należąca do kręgu zaufanych osób dziecka, a do przestępstwa dochodzi często w domu rodzinnym.

Bardzo długo to trwało, zanim pojawił się psychoterapeuta, który uwierzył w moje słowa. Wcześniej uważano, że kłamię, bo prawda była po prostu zbyt okrutna.

Ofiara wykorzystywania seksualnego, Szwecja

W wielu przypadkach przestępstwo wychodzi na jaw dopiero wtedy, kiedy działania sprawcy zostaną wykryte w internecie. Dostawcy usług internetowych odgrywają zasadniczą rolę w zgłaszaniu niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Niestety obecny system dobrowolnego zgłaszania nadużyć nie jest wystarczająco skuteczny. Obecnie 95 proc. wszystkich zgłoszeń pochodzi od jednego usługodawcy (Meta). Jako społeczeństwo musimy zobowiązać wszystkie przedsiębiorstwa technologiczne w Europie do wykrywania i zgłaszania władzom niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Aby rozwiązać ten globalny problem, UE zaproponowała przepisy, które pomogą nam w wykrywaniu przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie, zgłaszaniu takich przypadków i zapobieganiu im oraz w zapewnieniu pomocy ofiarom. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by chronić dzieci przed przestępcami seksualnymi.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Ponad 90 organizacji działających na rzecz praw dziecka podpisało list otwarty popierający zaproponowane przez UE przepisy chroniące dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Autorzy listu podkreślają, że te przepisy są przełomowe i że zaproponowano je w momencie, kiedy są szczególnie potrzebne w Europie i na świecie. Poparcie dla nowych przepisów wyraziły największe europejskie i międzynarodowe organizacje walczące o bezpieczeństwo dzieci. Wśród nich znalazły się Missing Children Europe, Eurochild, Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci, ECPAT International, Thorn i wiele innych.

Nowe unijne przepisy dotyczące walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych

Komisja proponuje nowe unijne przepisy, które pomogą krajom UE:

  • wykrywać i zgłaszać przypadki niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie
  • zapobiegać niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych
  • pomagać ofiarom niegodziwego traktowania.

Przepisy te nakładają na dostawców usług internetowych obowiązek zgłaszania przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie na swoich platformach oraz powiadamiania właściwych organów, tak aby przestępcy seksualni mogli zostać ukarani. Dostawcy usług internetowych będą również zobowiązani do zgłaszania przypadków nagabywania. Nagabywanie to sytuacja, w której przestępca buduje z dzieckiem relację zaufania i więź emocjonalną, aby następnie móc nim manipulować i je wykorzystywać.

Więcej informacji o proponowanych przepisach – najczęściej zadawane pytania

Co się stanie, jeżeli przepisy te nie zostaną zatwierdzone?

Więcej informacji na temat nowych przepisów można znaleźć w artykułach poniżej.

CSA campaign - detection

Wykrywanie, zgłaszanie i usuwanie treści

Celem nowych unijnych przepisów jest sprecyzowanie obowiązków dostawców usług internetowych w zakresie wyszukiwania i zgłaszania materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych oraz nagabywania dzieci w przestrzeni cyfrowej, w której działają dostawcy.

CSA campaign - prevention

Prewencja

Zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Rządy i firmy w UE i na całym świecie muszą skutecznie współpracować, aby poprawić prewencję.

CSA campaign - support

Pomoc dla ofiar

Naszym celem jest ochrona, wspieranie i wzmacnianie pozycji ofiar.

Unijne centrum ds. zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go

Aby chronić dzieci w Europie i na świecie, Komisja proponuje utworzenie europejskiego centrum, które będzie zapobiegać niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, zwalczać je oraz wspierać ofiary. Zadania centrum:

  • koordynacja działań na rzecz walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych: zapobiegania, wykrywania, zgłaszania oraz pomagania ofiarom
  • zapewnienie krajom UE wiedzy fachowej na temat prewencji oraz pomocy dla ofiar
  • wspieranie organów ścigania w podejmowaniu działań w związku ze zgłoszeniami i w ratowaniu dzieci
  • zapewnienie firmom wskaźników umożliwiających wyszukiwanie i zgłaszanie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie
  • ścisła współpraca z partnerami spoza UE, w tym z podobnymi ośrodkami w USA, Kanadzie i Australii.

Centrum będzie współpracować z firmami, instytutami badawczymi i organami ścigania, aby pomóc im w wymianie informacji i najlepszych praktyk, zapewniając nadzór, przejrzystość i rozliczalność.

Komisja opracowała szczegółową analizę sposobu koordynacji działań prowadzonych przez centrum, Europol i organy koordynujące.

Więcej informacji o europejskim centrum

Powiązane dokumenty