Skip to main content
Migration and Home Affairs

Právní předpisy pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

Zvrátit růst pohlavního zneužívání dětí

Pohlavní zneužívání dětí představuje všudypřítomné nebezpečí, jehož intenzita se v současné době zvyšuje. Pachatelé stále častěji používají ke vzájemné komunikaci, sdílení materiálů a oslovování dětí internet. Predátoři pořizují fotografie a videa zaznamenávající zneužití, kterého se dopouštějí v reálném životě, a pak je prostřednictvím internetu sdílejí. Používají webové kamery, mobilní telefony, sociální média nebo jiné online platformy k nátlaku nebo vydírání dětí k nevhodným a nezákonným sexuálním činům.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotografie a videa s pohlavním zneužitím dětí jsou na internetu sdíleny v obrovském měřítku. V roce 2021 nahlásily internetové společnosti 85 milionů takových fotografií a videí.

To, že vím, že pořád existují ty příšerné fotky se mnou a stovky lidí se na to dívají a kdo ví, co ještě, je pro mě naprosto nesnesitelné.

oběť pohlavního zneužívání v dětství, Nizozemsko

Zneužívání a vykořisťování probíhá bez ohledu na hranice států. Fotografie zobrazující trestné činy spáchané v jedné zemi jsou šířeny a sledovány po celém světě. Oběti se přihlásí jen zřídka. Zneužívání se často dopouští osoba z kruhu lidí, kterým dítě důvěřuje, často tam, kde je dítě doma.

Trvalo dlouho, než se objevil terapeut, který by mě neodbyl tvrzením, že lžu. Není možné odbýt vše s tím, že to přece nemůže pravda, jenom proto, že je to tak odporné, že se tomu člověk zdráhá uvěřit.

oběť pohlavního zneužívání v dětství, Švédsko

V mnoha případech se na zneužívání přijde až ve chvíli, kdy jsou činy pachatelů odhaleny online. Zásadní úlohu při oznamování internetového pohlavního zneužívání dětí proto hrají poskytovatelé online služeb. Stávající systém dobrovolného nahlašování těchto činů bohužel není dostatečně efektivní. V současné době pochází 95 % všech hlášení od jediného poskytovatele služeb (Meta). Jako společnost musíme všem technologickým firmám v Evropě uložit povinnost odhalovat a nahlašovat případy pohlavního zneužívání dětí na internetu příslušným orgánům.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

V zájmu řešení tohoto celosvětového problému navrhla EU právní předpisy, které nám pomohou případy pohlavního zneužívání dětí na internetu odhalovat, oznamovat je, předcházet jim a podporovat jejich oběti. Za ochranu našich dětí před sexuálními predátory máme zodpovědnost všichni.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Více než 90 organizací zabývajících se právy dítěte podepsalo otevřený dopis na podporu navrhovaného právního předpisu EU na ochranu dětí před pohlavním zneužíváním. V dopise vyzdvihují, že tento „historicky významný předpis přichází v pravý čas, a to nejen pro Evropu, ale i pro celý svět“. Podporuje jej většina evropských a mezinárodních organizací, které se zasazují o ochranu a bezpečnost dětí. Patří sem Missing Children Europe, Eurochild, Německý dětský fond, ECPAT International, Thorn a mnoho dalších.

Nová pravidla EU proti pohlavnímu zneužívání dětí

Komise navrhuje nové právní předpisy EU, jejichž cílem je pomoci zemím EU:

  • odhalovat a nahlašovat případy pohlavního zneužívání dětí na internetu
  • předcházet pohlavnímu zneužívání dětí
  • podporovat oběti

Tento právní předpis ukládá poskytovatelům služeb povinnost nahlašovat případy pohlavního zneužívání dětí online, jež na svých platformách zaznamenají, a upozornit na ně příslušné orgány, aby mohli být predátoři postaveni před soud. Od poskytovatelů bude rovněž požadováno, aby nahlašovali případy groomingu, což je praktika, kdy si sexuální predátoři vytvářejí s dětmi vztah, získávají jejich důvěru a následně i emocionální vazbu, aby je poté mohli manipulovat, vykořisťovat a zneužívat.

Další informace o navrhovaných právních předpisech uvádíme v Častých dotazech

Co se stane, pokud tyto právní předpisy nebudou schváleny?

Podívejte se na níže uvedená témata a zjistěte, co si v jejich souvislosti tento právní předpis klade za cíl.

CSA campaign - detection

Odhalování, nahlašování a odstraňování

Cílem navrhovaného právního předpisu EU je vymezit odpovědnost poskytovatelů, pokud jde o vyhledávání a ohlašování dětské pornografie a groomingu v digitálních prostorách, které provozují.

CSA campaign - prevention

Předcházení trestné činnosti

Prevence pohlavního zneužívání dětí má zásadní význam pro to, aby byly děti v bezpečí. Na zlepšení této prevence musí účinně spolupracovat vlády a společnosti v celé EU i v ostatních částech světa.

CSA campaign - support

Podpora obětem

Naším cílem je ochrana, podpora a lepší postavení obětí

Středisko EU pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

V zájmu ochrany dětí v Evropě i na celém světě navrhuje Komise zřídit evropské středisko pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu a pro podporu obětí. Úlohou střediska bude:

  • koordinovat opatření v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí: od odhalování a nahlašování až po prevenci zneužívání a pomoc obětem
  • poskytovat zemím EU odborné znalosti v oblasti prevence zneužívání a podpory obětí
  • podporovat donucovací orgány, aby na základě nahlášených případů konaly a děti zachránily
  • zajistit společnostem ukazatele pro vyhledávání a nahlašování pohlavního zneužívání dětí na internetu
  • úzce spolupracovat s partnery mimo EU, včetně podobných středisek v USA, Kanadě a Austrálii

Středisko bude spolupracovat se společnostmi, výzkumnými ústavy a donucovacími orgány, usnadní jim výměnu informací a osvědčených postupů a zajistí dohled, transparentnost a odpovědnost.

Komise podrobně zanalyzovala, jak bude probíhat spolupráce mezi střediskem, Europolem a koordinačními orgány.

Podrobnější informací o evropském středisku

Související dokumenty