Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs

Právne predpisy na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu

Odvracanie rastúcej vlny sexuálneho zneužívania detí

Sexuálne zneužívanie detí je skutočným a rastúcim nebezpečenstvom. Zneužívatelia čoraz častejšie využívajú internet na vzájomnú komunikáciu, šírenie materiálov a oslovovanie detí. Predátori si vyhotovujú fotografie a videá o zneužívaní, ktorého sa dopúšťajú v reálnom živote, a zdieľajú ich na internete. Používajú webové kamery, mobilné telefóny, sociálne médiá alebo iné online platformy, aby mohli nad deťmi získať vplyv a vydierať ich s cieľom zneužiť ich na neprimerané a nezákonné sexuálne styky.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotografie a videá sexuálne zneužívaných detí sa vo veľkom rozsahu šíria online. V roku 2021 internetové spoločnosti nahlásili 85 miliónov takýchto obrázkov a videí.

Myšlienka, že existujú také hrozné zábery mojej osoby, na ktoré sa pozerajú stovky ľudí a pri tom robia ktoviečo, je neznesiteľná.

Obeť sexuálneho zneužívania detí, Holandsko

Zneužívanie a vykorisťovanie nepoznajú hranice. Zábery trestných činov spáchaných v jednej krajine sú v obehu a sledujú sa po celom svete. Obete sa prihlásia len zriedkavo. Zneužívanie spravidla pácha osoba, ktorej dieťa dôveruje, a to obvykle tam, kde je dieťa doma.

Trvalo dlho, kým sa našiel terapeut, ktorý by ma automaticky nepovažoval za klamára. Nepovažujte všetko, čo je tak hrozné, že sa tomu až nechce veriť, za lož.

Obeť sexuálneho zneužívania detí, Švédsko

V mnohých prípadoch sa zneužívanie odhalí až vtedy, keď sa konanie páchateľov odhalí online. Poskytovatelia online služieb zohrávajú pri nahlasovaní sexuálneho zneužívania detí online zásadnú úlohu. Súčasný systém dobrovoľného hlásenia žiaľ nie je dostatočne účinný. Celkovo 95 % všetkých hlásení v súčasnosti pochádza od jediného poskytovateľa služieb (Meta). Ako spoločnosť musíme pre všetky technologické spoločnosti v Európe zaviesť povinnosť odhaľovať a príslušným orgánom nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Na riešenie tohto globálneho problému EÚ navrhla právny predpis, ktorý nám pomôže zisťovať a nahlasovať prípady sexuálneho zneužívania detí online, predchádzať im a podporovať obete. Všetci sme zodpovední za to, aby boli naše deti chránené pred sexuálnymi predátormi.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Nové pravidlá EÚ proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Komisia navrhuje nový právny predpis EÚ, ktorého cieľom je pomôcť krajinám EÚ:

  • odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online,
  • predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí,
  • podporovať obete.

Týmto právnym predpisom sa poskytovateľom služieb uloží povinnosť nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online na ich platformách a upozorňovať orgány tak, aby bolo možné voči predátorom vyvodiť zodpovednosť. Poskytovatelia budú takisto povinní nahlasovať prípady groomingu – praktiky, pri ktorej sexuálni predátori budujú vzťah, dôveru a emocionálne prepojenie s deťmi, aby s nimi mohli manipulovať, vykorisťovať ich a zneužívať.

Viac informácií o navrhovanom právnom predpise na stránke často kladených otázok

Čo sa stane, ak tieto právne predpisy nebudú schválené?

Platnosť právnych predpisov EÚ, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb pokračovať v dobrovoľnom odhaľovaní a oznamovaní sexuálneho zneužívania detí online a v odstraňovaní detskej pornografie, uplynie 3. augusta 2024. Ak sa tak stane, technologické spoločnosti už nebudú môcť odhaľovať, oznamovať a odstraňovať nezákonný obsah v komunikačných službách, ktoré sú v súčasnosti najrelevantnejším spôsobom šírenia materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí a na ktorých dochádza k nadväzovaniu kontaktov s deťmi: v minulom roku pochádzalo 80 % nahlásených prípadov z elektronických komunikácií. To predátorom uľahčí sexuálne zneužívanie detí a umožní im to vyhnúť sa potrestaniu.
Ak sa však zavedie nový zákon, technologické spoločnosti budú mať povinnosť chrániť deti. Zabezpečme, aby sa tak stalo pred 3. augustom 2024.

V rámci tém uvedených nižšie sa dozviete viac o tom, čo je cieľom tohto právneho predpisu

Odhaľovanie, nahlasovanie a odstraňovanie

Cieľom navrhovaného právneho predpisu EÚ je vymedziť povinnosti poskytovateľov, pokiaľ ide o nachádzanie a nahlasovanie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí a groomingu v rámci digitálnych priestorov, ktoré prevádzkujú.

Prevencia

Predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti detí. Verejná správa a spoločnosti v celej EÚ aj mimo nej musia na to, aby sa prevencia zlepšila, účinne spolupracovať.

Podpora obetí

Naším cieľom je chrániť obete, podporovať ich a posilňovať ich postavenie.

Centrum EÚ na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu

Na účel ochrany detí v Európe a na celom svete Komisia navrhuje zriadiť európske centrum na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu a na podporu obetí. Centrum bude:

  • koordinovať opatrenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí: od odhaľovania a nahlasovania až po prevenciu a pomoc obetiam,
  • poskytovať krajinám EÚ odborné znalosti v oblasti prevencie a podpory obetí,
  • podporovať orgány presadzovania práva, aby konali vo veci hlásení a zachraňovali deti,
  • poskytovať spoločnostiam ukazovatele na zisťovanie a nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí online,
  • úzko spolupracovať s partnermi mimo EÚ vrátane podobných centier v USA, Kanade a Austrálii.

Centrum bude spolupracovať so spoločnosťami, výskumnými ústavmi a orgánmi presadzovania práva s cieľom pomôcť im pri výmene informácií a najlepších postupov, pričom bude vykonávať dohľad a zameriavať sa na transparentnosť a zodpovednosť.

Viac informácií o európskom centre

Aktuality týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí

  • News article

How a child sexual abuse report helped rescue 140 children

A recent report from an online service provider led to the arrest of 46 child predators in New Zealand and the identification of over 100 suspects across the EU. As a result, more than 140 children around the world were saved from sexual abuse.

  • News article

How the new EU law to tackle child sexual abuse will make a difference

The European Union (EU) is working on measures to prevent and combat child sexual abuse. On 3 August 2024, the EU law that allows service providers to continue voluntary detection, reporting and removal of online child sexual abuse material will expire.