Skip to main content
Logo Európskej komisie
Migration and Home Affairs

Právne predpisy na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu

Odvracanie rastúcej vlny sexuálneho zneužívania detí

Sexuálne zneužívanie detí je skutočným a rastúcim nebezpečenstvom. Zneužívatelia čoraz častejšie využívajú internet na vzájomnú komunikáciu, šírenie materiálov a oslovovanie detí. Predátori si vyhotovujú fotografie a videá o zneužívaní, ktorého sa dopúšťajú v reálnom živote, a zdieľajú ich na internete. Používajú webové kamery, mobilné telefóny, sociálne médiá alebo iné online platformy, aby mohli nad deťmi získať vplyv a vydierať ich s cieľom zneužiť ich na neprimerané a nezákonné sexuálne styky.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Fotografie a videá sexuálne zneužívaných detí sa vo veľkom rozsahu šíria online. V roku 2021 internetové spoločnosti nahlásili 85 miliónov takýchto obrázkov a videí.

Myšlienka, že existujú také hrozné zábery mojej osoby, na ktoré sa pozerajú stovky ľudí a pri tom robia ktoviečo, je neznesiteľná.

Obeť sexuálneho zneužívania detí, Holandsko

Zneužívanie a vykorisťovanie nepoznajú hranice. Zábery trestných činov spáchaných v jednej krajine sú v obehu a sledujú sa po celom svete. Obete sa prihlásia len zriedkavo. Zneužívanie spravidla pácha osoba, ktorej dieťa dôveruje, a to obvykle tam, kde je dieťa doma.

Trvalo dlho, kým sa našiel terapeut, ktorý by ma automaticky nepovažoval za klamára. Nepovažujte všetko, čo je tak hrozné, že sa tomu až nechce veriť, za lož.

Obeť sexuálneho zneužívania detí, Švédsko

V mnohých prípadoch sa zneužívanie odhalí až vtedy, keď sa konanie páchateľov odhalí online. Poskytovatelia online služieb zohrávajú pri nahlasovaní sexuálneho zneužívania detí online zásadnú úlohu. Súčasný systém dobrovoľného hlásenia žiaľ nie je dostatočne účinný. Celkovo 95 % všetkých hlásení v súčasnosti pochádza od jediného poskytovateľa služieb (Meta). Ako spoločnosť musíme pre všetky technologické spoločnosti v Európe zaviesť povinnosť odhaľovať a príslušným orgánom nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Na riešenie tohto globálneho problému EÚ navrhla právny predpis, ktorý nám pomôže zisťovať a nahlasovať prípady sexuálneho zneužívania detí online, predchádzať im a podporovať obete. Všetci sme zodpovední za to, aby boli naše deti chránené pred sexuálnymi predátormi.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Viac ako 90 organizácií pre práva detí podpísalo otvorený list na podporu navrhovaného právneho predpisu EÚ na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. V liste sa právny predpis označoval ako „včasný a historický nielen pre Európu, ale pre celý svet.“ Právny predpis podporujú významné európske a medzinárodné organizácie, ktoré sa usilujú o zaistenie bezpečnosti a ochrany detí. Patria medzi ne Missing Children Europe, Eurochild, Nemecký detský fond, ECPAT International, Thorn a mnohé ďalšie.

Nové pravidlá EÚ proti sexuálnemu zneužívaniu detí

Komisia navrhuje nový právny predpis EÚ, ktorého cieľom je pomôcť krajinám EÚ:

 • odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online,
 • predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí,
 • podporovať obete.

Týmto právnym predpisom sa poskytovateľom služieb uloží povinnosť nahlasovať sexuálne zneužívanie detí online na ich platformách a upozorňovať orgány tak, aby bolo možné voči predátorom vyvodiť zodpovednosť. Poskytovatelia budú takisto povinní nahlasovať prípady groomingu – praktiky, pri ktorej sexuálni predátori budujú vzťah, dôveru a emocionálne prepojenie s deťmi, aby s nimi mohli manipulovať, vykorisťovať ich a zneužívať.

Viac informácií o navrhovanom právnom predpise na stránke často kladených otázok

Čo sa stane, ak tieto právne predpisy nebudú schválené?

V rámci tém uvedených nižšie sa dozviete viac o tom, čo je cieľom tohto právneho predpisu

Odhaľovanie, nahlasovanie a odstraňovanie

Cieľom navrhovaného právneho predpisu EÚ je vymedziť povinnosti poskytovateľov, pokiaľ ide o nachádzanie a nahlasovanie materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí a groomingu v rámci digitálnych priestorov, ktoré prevádzkujú.

Prevencia

Predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti detí. Verejná správa a spoločnosti v celej EÚ aj mimo nej musia na to, aby sa prevencia zlepšila, účinne spolupracovať.

Podpora obetí

Naším cieľom je chrániť obete, podporovať ich a posilňovať ich postavenie.

Centrum EÚ na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu

Na účel ochrany detí v Európe a na celom svete Komisia navrhuje zriadiť európske centrum na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu a na podporu obetí. Centrum bude:

 • koordinovať opatrenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí: od odhaľovania a nahlasovania až po prevenciu a pomoc obetiam,
 • poskytovať krajinám EÚ odborné znalosti v oblasti prevencie a podpory obetí,
 • podporovať orgány presadzovania práva, aby konali vo veci hlásení a zachraňovali deti,
 • poskytovať spoločnostiam ukazovatele na zisťovanie a nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí online,
 • úzko spolupracovať s partnermi mimo EÚ vrátane podobných centier v USA, Kanade a Austrálii.

Centrum bude spolupracovať so spoločnosťami, výskumnými ústavmi a orgánmi presadzovania práva s cieľom pomôcť im pri výmene informácií a najlepších postupov, pričom bude vykonávať dohľad a zameriavať sa na transparentnosť a zodpovednosť.

Viac informácií o európskom centre

Aktuality týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí

 • Novinový článok

Ako hlásenie o sexuálnom zneužívaní detí pomohlo zachrániť 140 detí

Nedávne hlásenie poskytovateľa online služieb viedlo k zatknutiu 46 predátorov zneužívajúcich deti na Novom Zélande a k identifikácii viac ako 100 podozrivých osôb v EÚ. Vďaka tomu bolo pred sexuálnym zneužívaním zachránených v rôznych častiach sveta viac ako 140 detí.

 • Novinový článok

Ako nový právny predpis EÚ na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prispeje k zmene

Európska únia (EÚ) pracuje na opatreniach na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boj proti nemu. Platnosť právnych predpisov EÚ, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb pokračovať v dobrovoľnom odhaľovaní, oznamovaní a odstraňovaní materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, uplynie 3. augusta 2024.

 • Novinový článok

Charitatívne organizácie zamerané na deti v rôznych častiach sveta sa zasadzujú za „historický“ právny predpis na ochranu mladých ľudí

V situácii, keď na celosvetovej úrovni badať rýchly nárast hlásení o zneužívaní detí, sa viac ako 70 organizácií pre práva detí rozhodlo podpísať otvorený list, ktorým vyjadrujú podporu navrhovanému právnemu predpisu EÚ na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním. V liste bol právny predpis označený za „včasný a historický nielen pre Európu, ale pre celý svet.“