Skip to main content
Migration and Home Affairs

Õigusaktid, mis käsitlevad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamist ja tõkestamist

Üha sageneva laste seksuaalse väärkohtlemise peatamine

Laste seksuaalne väärkohtlemine on reaalne ja kasvav oht. Üha sagedamini kasutavad väärkohtlejad internetti, et omavahel suhelda, jagada materjale ning jõuda lasteni. Ahistajad teevad fotosid ja videoid reaalselt toimunud väärkohtlemisest ja jagavad neid interneti kaudu. Nad kasutavad veebikaameraid, mobiiltelefone, sotsiaalmeediat või muid digiplatvorme, et sunni või väljapressimise teel panna lapsi astuma sobimatutesse ja ebaseaduslikesse seksuaalaktidesse.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid fotosid ja videoid jagatakse internetis massiliselt. 2021. aastal teatasid internetiettevõtted 85 miljonist sellisest fotost või videost.

Teadmine, et minust on internetis selliseid jõledaid pilte ja et sajad inimesed vaatavad neid ja teevad kes teab mida, on talumatu.

Seksuaalse väärkohtlemise ohver Madalmaadest

Väärkohtlemine ja ärakasutamine ei tunne riigipiire. Fotosid ühes riigis toime pandud kuritegudest levitatakse ja vaadatakse üle kogu maailma. Ohvrid ei julge tavaliselt ise sellisest väärkohtlemisest teatada. Väärkohtlemist paneb sageli toime lapse usaldusringi kuuluv isik, sageli lapse enda kodus.

Kulus väga kaua aega, enne kui leidsin terapeudi, kes ei tembeldanud mind otsekohe valetajaks. Ärge pidage kõike valeks vaid seetõttu, et see on liiga kohutav, et olla tõsi.

Seksuaalse väärkohtlemise ohver Rootsist

Paljudel juhtudel tuleb väärkohtlemine ilmsiks alles siis, kui väärkohtlejate teod internetis avastatakse. Internetipõhiste teenuste osutajad mängivad olulist rolli internetis toimuvast laste seksuaalsest väärkohtlemisest teatamisel. Kahjuks ei ole praegune vabatahtliku teatamise süsteem piisavalt tõhus. Kõigist teadetest 95% pärineb praegu vaid ühelt teenuseosutajalt (Meta). Ühiskonnana peame tegema internetis esineva laste seksuaalse väärkohtlemise avastamise ja sellest ametiasutustele teatamise kõigile Euroopa tehnoloogiaettevõtetele Euroopas kohustuslikuks.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Selle üleilmse probleemi lahendamiseks on EL esitanud õigusakti, mis aitab meil internetis toimuvaid laste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid leida, neist teatada, neid ennetada ning ohvreid abistada. Meie laste kaitsmine seksuaalsete ahistajate eest on meie kõigi ülesanne.

Legislation to prevent and combat child sexual abuse

Rohkem kui 90 lapse õigustega tegelevat organisatsiooni on allkirjastanud avaliku kirja, toetades ELi kavandatavat õigusakti, millega kaitstakse lapsi seksuaalse väärkohtlemise eest. Kirjas nimetati seda õigusakti „mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma jaoks õigeaegseks ja ajalooliseks“. Õigusakti toetavad ka peamised Euroopa ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis tegelevad laste turvalisuse ja julgeolekuga. Nende hulka kuuluvad Missing Children Europe, Eurochild, Saksamaa lastefond, ECPAT International, Thorn jt.

Uued laste seksuaalse väärkohtlemise vastased ELi õigusnormid

Komisjon teeb ettepaneku uute ELi õigusaktide kohta, mille eesmärk on aidata ELi riikidel teha järgmist:

  • avastada laste seksuaalne väärkohtlemine internetis ja sellest teatada;
  • ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist;
  • ohvreid abistada.

Nende õigusaktide kohaselt tehakse teenuseosutajatele kohustuslikuks teatada nende platvormidel esinevast laste seksuaalsest väärkohtlemisest ning teavitada sellest ka ametiasutusi, et ahistajad saaks vastutusele võtta. Teenuseosutajad peavad teatama ka seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise juhtumitest – see on tava, mille puhul seksuaalsed ahistajad loovad lastega teatava usaldusliku suhte ja emotsionaalse sideme, et neid oma tahte järgi mõjutada, ära kasutada ja väärkohelda

Lisateave õigusaktide ettepanekute kohta korduma kippuvates küsimustes

Mis juhtub siis, kui seda õigusakti ei kiideta heaks?

Tutvuge allpool esitatud teemadega, et saada rohkem teavet nende õigusaktide kohta

Avastamine, teatamine ja eemaldamine

Kavandatavate ELi õigusaktide eesmärk on määrata kindlaks teenuseosutajate kohustused seoses nende digikeskkonnas ringleva laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjali ning seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise juhtumite avastamise ja sellest teatamisega.

Ennetamine

Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine on laste turvalisuse seisukohast ülioluline. ELi ja muude riikide valitsused ja ettevõtjad peavad ennetamise parandamiseks tegema tõhusat koostööd.

ELi laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise ja tõkestamise keskus

Laste kaitsmiseks Euroopas ja kogu maailmas teeb komisjon ettepaneku luua Euroopa keskus, et ennetada laste seksuaalset väärkohtlemist, selle vastu võidelda ning ohvreid abistada. Keskuse ülesanded oleksid järgmised:

  • koordineerida meetmeid, mis on suunatud laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud probleemide lahendamisele: alates avastamisest ja teatamisest kuni ennetuse ja ohvrite abistamiseni;
  • anda ELi riikidele eksperditeadmisi ennetuse ja ohvriabi kohta;
  • toetada õiguskaitseasutusi, et nad saaksid reageerida neile teatatud juhtumitele ja lapsi kaitsta;
  • jagada ettevõtetele indikaatoreid, mis aitaksid leida internetis laste seksuaalset väärkohtlemist ja sellest teatada;
  • teha tihedat koostööd partneritega väljaspool ELi, sealhulgas sarnaste keskustega USAs, Kanadas ja Austraalias.

Keskus hakkab tegema koostööd ettevõtete, teadusasutuste ning õiguskaitseasutustega, et aidata neil vahetada teavet ja parimaid tavasid, ning pakub neile järelevalvet, läbipaistvust ja vastutust.

Lisateave Euroopa keskuse kohta

Uudised – laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine