Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Migration and Home Affairs

Gādājot par bērnu drošību, ļoti svarīga ir bērnu seksuālas izmantošanas prevencija. Valdībām un uzņēmumiem gan ES, gan ārpus tās ir efektīvi jāsadarbojas, lai prevenciju uzlabotu.

Šādas sadarbības atbalstīšana būtu viens no galvenajiem ierosinātā Eiropas centra seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai uzdevumiem.

Šis ES centrs palīdzēs ES valstīm, veicot visaptverošus, pārbaudītus un iedarbīgus prevencijas pasākumus. To uzdevums ir mazināt iespēju, ka bērni varētu (atkārtoti) kļūt par varmāku upuriem.

Centrs būs arī “centrālais mezgls”, kur savienot, pilnveidot un izplatīt zināšanas, izvērst novatoriskus pētījumus par atklāšanu un prevenciju un konsultēt valstu un ES politikas veidotājus par nepieciešamo rīcību. Kā norādīts ES stratēģijā efektīvākai cīņai pret seksuālu vardarbību pret bērniem, šis ES centrs izvērsīs prevencijas tīklu. Šajā tīklā darbosies eksperti un speciālisti, kas apzinās iedarbīgus prevencijas pasākumus, ar kuriem samazināt seksuālas vardarbības pret bērniem izplatību ES.

Uzzināt vairāk par Eiropas centru seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai