Skip to main content
European Commission logo
Migration and Home Affairs
News announcement10 December 2021Directorate-General for Migration and Home Affairs

Call for Participants: RAN in the WESTERN BALKANS WEBINAR

RAN Practitioners Logo

Returning Foreign Terrorist Fighters and their Families, a state of play, 14 December 10.45 - 12.30

RAN in the Western Balkans will organise a webinar to discuss the state of play regarding returning foreign terrorist fighters (FTFs). Three panels will focus on what has been achieved so far in the Western Balkans, and what the current challenges are regarding the returned FTFs and their families (women and children). Finally, the practices in the Western Balkans will be discussed in relation to the RAN Returnee manual.

The webinar will feature contributions from:

 • Mr. Vlado Azinović – University Sarajevo (BiH)
 • Mrs. Erinda Bllaca – IANS (ALB)
 • Mr. Shpat Balaj – KCSS (KS)
 • Mr. Aleksandar Majdov – Bijeljina prison (BiH)
 • Mrs. Daniela Pisoiu – oiip (AT)

The primary target group is practitioners working in the field of prevention and countering of violent extremism in the Western Balkans. Other participants are welcome. The webinar will be held in four languages: English, Albanian, BCMS and Macedonian.

You can register at this link after which you will receive an email with instructions and a link to the Zoom environment. 

hrline.png

THIRRJE PËR PJESËMARRËSIT - UEBINAR I RVR-së në BALLKANIN PERËNDIMOR

Kthimi i luftëtarëve të huaj terroristë dhe i familjeve të tyre, gjendja momentale, 14 Dhjetor 10:45 - 12:30

RVR-ja në Ballkanin Perëndimor organizon një uebinar për të diskutuar gjendjen momentale në lidhje me kthimin e luftëtarëve terroristë dhe familjet e tyre. Gjatë tre paneleve do të bisedojmë për atë që është arritur në Ballkanin Perëndimor, cilat janë sfidat aktuale në lidhje me LHT-të e kthyer dhe cilat janë sfidat për familjet e tyre (gratë dhe fëmijët). Në fund, praktika në Ballkanin Perëndimor do të lidhet me Manualin për të Kthyerit të RVR-së.

Me kontribute nga:

 • Mr. Vlado Azinović – University Sarajevo (BiH)
 • Mrs. Erinda Bllaca – IANS (ALB)
 • Mr. Shpat Balaj - KCSS (KS)
 • Mr. Aleksandar Majdov -  Bijeljina prison (BiH)
 • Mrs. Daniela Pisoiu – oiip (AT)

Grupi kryesor i synuar janë praktikuesit që punojnë në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor. Pjesëmarrësit e tjerë janë të mirëseardhur. Uebinari do të ofrohet në katër gjuhë: Anglisht, Shqip, Boshnjakisht/Kroatisht/Sebisht/Gjuhën Malazeze dhe Maqedonisht.

Mund të regjistroheni në këtë lidhje (link) dhe më pas do të merrni një e-mail me udhëzime dhe një lidhje (link) për t’u lidhur në platformën Zoom. 

hrline.png

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ - ВЕБИНАР ЗА РАН во ЗАПАДЕН БАЛКАН

Враќање на странски терористички борци и нивните семејства, моментална состојба, 14 декември 10.45 – 12.30

РАН во Западен Балкан организира вебинар на кој ќе се дискутира за состојбата во врска со вратените терористички борци и нивните семејства. Во текот на три панели ќе говориме за она што е постигнато на Западен Балкан, кои се тековните предизвици во однос на вратените странски терористички борци и кои се предизвиците со кои се соочуваат нивните семејства (жени и деца). На крај, практиката во Западен Балкан ќе се поврзе со Прирачникот на РАН за повратници.

Со придонеси од:

 • Mr. Vlado Azinović – University Sarajevo (BiH)
 • Mrs. Erinda Bllaca – IANS (ALB)
 • Mr. Shpat Balaj - KCSS (KS)
 • Mr. Aleksandar Majdov -  Bijeljina prison (BiH)
 • Mrs. Daniela Pisoiu – oiip (AT)

Примарна целна група се практичарите кои работат на спречување и спротивставување на насилниот екстремизам во Западен Балкан. Добредојдени се и други учесници. Вебинарот ќе може да се слуша на четири јазици: англиски, албански, BCMS (босански, хрватски, црногорски и српски) и македонски јазик.

Може да се пријавите на оваа врска, по што ќе добиете е-пошта со упатства и врска за Zoom.

hrline.png

POZIV ZA UČESNIKE - VEBINAR RAN na Zapadnom Balkanu

Strani teroristički borci povratnici i njihove porodice, trenutno stanje, 14. decembar 10.45 – 12.30

RAN na Zapadnom Balkanu organizuje vebinar na kojem će se razgovarati o trenutnom stanju u vezi sa terorističkim borcima povratnicima i njihovim porodicama. U okviru tri panela mi ćemo predstaviti šta je postignuto na Zapadnom Balkanu, koji su trenutni izazovi u vezi sa povratnicima i koji su izazovi u vezi sa njihovim porodicama (ženama i decom). Konačno, praksa na Zapadnom Balkanu će biti povezana sa priručnikom RAN za povratnike.

Uz priloge iz:

 • Mr. Vlado Azinović – University Sarajevo (BiH)
 • Mrs. Erinda Bllaca – IANS (ALB)
 • Mr. Shpat Balaj - KCSS (KS)
 • Mr. Aleksandar Majdov -  Bijeljina prison (BiH)
 • Mrs. Daniela Pisoiu – oiip (AT)

Primarna ciljna grupa su praktičari koji rade na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu. Ostali učesnici su dobrodošli. Vebinar će biti ponuđen na četiri jezika: engleskom, albanskom, bosanskom/hrvatskom/crnogorskom/srpskom i makedonskom.

Možete se registrovati na ovom linku nakon čega ćete dobiti mejl sa uputstvima i linkom za Zoom okruženje.

Sources

Details

Publication date
10 December 2021
Author
Directorate-General for Migration and Home Affairs