Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
Migration and Home Affairs

admissibility of an application for international protection

Definition(s)

Prerequisite of an application for international protection to comply with the requirements necessary to be accepted for examination to decide whether the applicant qualifies as a beneficiary of international protection.

Source(s)

Derived by EMN from the EUAA (formerly EASO) definition in the context of CdT Terminology Coordination Project.

Translations

 • BG: допустимост на молба за международна закрила
 • CS: přípustnost žádosti o mezinárodní ochranu
 • DE: Zulässigkeit eines Antrags auf internationalen Schutz
 • EL: παραδοχή αίτησης διεθνούς προστασίας
 • EN: admissibility of an application for international protection
 • ES: n/a
 • ET: rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõetavus
 • FI: kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteen tutkittavaksi ottaminen
 • FR: recevabilité d’une demande de protection internationale
 • GA: inghlacthacht iarratais ar chosaint idirnáisiúnta
 • HU: n/a
 • IT: Ammissibilità di una  domanda di  protezione internazionale
 • LT: tarptautinės apsaugos prašymo priimtinumas
 • LV: lēmums par starptautiskās aizsardzības pieteikuma pieņemamību, lēmums par iesnieguma peņemšanu izskatišanai vai atstāšanu bez izskatīšanas
 • MT: n/a
 • NL: ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming
 • PL: n/a
 • PT: admissibilidade de um pedido de proteção internacional
 • RO: n/a
 • SK: prípustnosť žiadosti o medzinárodnú ochranu
 • SL: dopustnost prošnje za mednarodno zaščito
 • SV: fråga om en ansökan om internationellt skydd kan tas upp till prövning
 • NO: n/a

Narrower Term(s)